Ana Sayfa >> ÝÇ HABERLER 14 Kasm 2017, Sal 15:52
Aydýn: "TC, Kýbrýs davasýný kendi milli davasý olarak görüyor"
Aydýn: Baþbakan Hüseyin Özgürgün 15 Kasým kutlamalarý dolayýsýyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) temsilen KKTC’de bulunan TBMM Baþkanvekili Ahmet Aydýn’ý kabul etti.
Paylaş  
7
13
7
0

Baþbakan Hüseyin Özgürgün 15 Kasým kutlamalarý dolayýsýyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) temsilen KKTC’de bulunan TBMM Baþkanvekili Ahmet Aydýn’ý kabul etti.

Baþbakanlýkta 12.30’da gerçekleþen kabulde Baþbakanlýk Müsteþarý Metin Beyoðlu da hazýr bulundu.

AYDIN 

TBMM Baþkanvekili Ahmet Aydýn yaptýðý konuþmada, hem Kýbrýslý Türkler hem de TC için anlamlý bir günde Adada bulunmaktan mutluluk duyduðunu, çok zor zamanlardan geçilerek bugünlere gelindiðini ifade etti.

Aydýn, KKTC ile TC’nin birlikte çalýþarak ve hareket ederek daha iyi neticelere varacaðýný, TC’nin Kýbrýs davasýný kendi milli davasý olarak gördüðünü belirtti.

Özgürlük, güvenlik ve eþitlik temelinde bir çözümle KKTC’nin çok daha görkemli noktalara gelmesi için çalýþacaklarýný söyleyen Aydýn, KKTC’nin çoðulcu demokratik yapýsýyla göz doldurduðunu ve dünyada da hak ettiði noktaya gelebilmesi için Türkiye’nin elinden gelen desteði vereceðini belirtti.

Aydýn, dünyanýn Kýbrýs Türküne çifte standart uygulamayý býrakmayýp Rum tarafýna baský uygulayamadýðýný da anlatarak, Türk tarafýnýn çözümden yana çaba göstermeye devam edeceðini fakat bunu Kýbrýs Türk halkýnýn haklarýný ziyan etmeden yapacaðýnýn altýný çizdi.

Aydýn Kýbrýslý Türklerin uluslararasý kuruluþlarda daha çok temsil edilebilmesi için de elden gelen çabanýn TC tarafýndan gösterileceðini ekledi.

ÖZGÜRGÜN

Baþbakan Özgürgün de baþta TBMM Baþkaný olmak üzere tüm meclis üyelerine en iyi dileklerini yolladýðýný belirterek, Kýbrýs Türkünün Anadolu halkýyla müþterek verdiði mücadele ile birlikte cumhuriyetin 34. yýlýna ulaþtýðýný kaydetti.

Özgürgün, Kýbrýs Türk halkýnýn Adadaki varoluþ mücadelesinin geride önemli dönüm noktalarý býraktýðýnýn altýný çizerek, 1974 Mutlu Barýþ Harekâtý’nýn da bunlardan biri olduðunu, mali-ekonomik mücadeleninse halen sürdüðünü ifade etti.

TC’den KKTC’ye gelen suyun baþka bir dönüm noktasýný daha oluþturduðunu söyleyen Özgürgün, TC’nin bu konudaki kararlý tavrýnýn barýþ suyunu Adaya ulaþtýrdýðýný ve Adanýn kaderinin deðiþtiðini, ilerleyen dönemlerde Rum tarafýnýn da bu suyun nimetlerinden faydalanacaðý günlerin geleceðini bildirdi.

Baþbakan Özgürgün Kýbrýs’ta çözüm istemeyen tarafýn Rum tarafý olduðunun anlaþýldýðýný, Meclis, hükümet ve TC’nin çözüm iradesinin karþýlýk bulmadýðýný kaydederek, KKTC’nin kendi ayaklarý üzerinde duran yapýsýyla, Rum tarafýyla iki devletli ve komþuluk iliþkileri seviyesinde karþýlýklý iliþki kuracaðýný söyledi.

“TC ile bundan sonraki merhaleleri de birlikte yürüteceðiz” diyen Özgürgün, bu önemli günde TC’nin varlýðýný Kýbrýs Türkünün yanýnda hissetmenin önemli olduðunu sözlerine ekledi.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Pamir: "Rumlarýn çalýþmalarý uluslararasý hukuka aykýrý"
Uluslararasý Enerji Politikalarý Uzmaný Necdet Pamir, Türkiye’nin Münhasýr Ekonomik Bölge olarak kabul ettiði alanda Rumlarýn hukuksuz bir þekilde tek taraflý olarak faaliyetlerde bulunduðunu belirtti.
Ýbrahim Andaþ son yolculuðuna uðurlandý
Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý oyuncusu ve Andaþ Tiyatrosu kurucusu Ýbrahim Andaþ son yolculuðuna uðurlandý.
Demokrasi þehitleri anýldý
Kýbrýs’ta 1958 ile 1996 yýllarý arasýnda öldürülen gazeteciler ile 1976-1979 yýllarý arasýnda Ýstanbul, Adana ve Ankara’da öldürülen Kýbrýslý Türk öðrenciler, Lefkoþa Mezarlýðý’nda, Baþ...