Ana Sayfa >> EKONOMÝ 13 Kasm 2017, Pazartesi 15:29
Bankacýlýk sektörünün bilanço büyüklüðü yüzde 5,9 arttý
Bankacýlýk sektörünün bilanço büyüklüðü yüzde 5,9 arttýKuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasý, 2017 yýlý üçüncü  çeyrek  bültenini yayýmladý.
Paylaş  
8
18
9
0

Buna göre, 2017 yýlý üçüncü çeyreði itibarýyla toplam 22 bankanýn 233 þube ve 3 bin 100 personel ile hizmet verdiði KKTC bankacýlýk sektörünün bilanço büyüklüðü, önceki çeyreðe  göre yüzde 5,9; bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 30 artýþ göstererek 24.602 milyon TL’ye ulaþtý.

2017 yýlý üçüncü çeyreðinde mevduat yüzde 6,37’lik artýþla 19.672 milyon TL’ye; brüt krediler ise yüzde 2,65 artýþla 14.028 milyon TL’ye yükseldi. Mevduatýn krediye dönüþüm oraný ise  yüzde 73,89’dan yüzde 71,30 düzeyine geriledi.

Mevduatýn krediye dönüþünün bir yýllýk deðiþimine bakýldýðýnda, düþüþün daha da belirgin olduðu ortaya çýktý. Son bir yýllýk dönemde mevduatýn krediye dönüþüm oraný yüzde 77 seviyesinden yüzde 71,3 seviyesine geriledi.

2017 yýlý üçüncü çeyrek dönemde Türk parasý mevduatý yüzde 4,51,  yabancý para mevduatý ise yüzde 8,01 oranýnda arttý. Ayný dönemde Türk parasý ve yabancý para brüt krediler de sýrasýyla yüzde 0,44 ve yüzde 5,79 oranýnda büyüdü. 

2016 yýlý aralýk ayý sonu itibarýyla 842,5 milyon TL olan sektörün toplam tahsili gecikmiþ alacaklarý, Eylül 2017 sonu itibarýyla yüzde 2,38 oranýnda artarak, 850,1 milyon TL’ye yükseldi. Tahsili gecikmiþ alacaklar, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 8,25 oranýnda arttý.

YENÝ BANKACILIK YASASI

Bültende, 2001 yýlýndan bugüne  bankacýlýk ve finans sektöründe küresel boyutlara ulaþan kriz ve olumsuz geliþmelere raðmen ülkede  bankacýlýk sektöründe mevduat sahiplerini maðdur edecek herhangi bir kriz yaþanmadýðýna iþaret edilirken, aradan geçen 16 yýl içinde söz konusu yasalarýn  yeni ihtiyaçlara, uluslararasý normlara ve düzenlemelere cevap vermekten uzak hale geldiði vurgulandý.

Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’nde bankacýlýk ve finans sektörüyle ilgili yasal düzenlemelerin, Avrupa Birliði ve uluslararasý standartlara uygun hale getirilmesi çalýþmalarý çerçevesinde ilgili tüm taraflarýn özenli ve uzun çalýþmalarý sonucunda hazýrlanan yeni Bankacýlýk Yasasý’nýn, KKTC Meclisi Genel Kurulu’ndan oybirliðiyle geçmesi de bültende yer aldý.

Yeni Bankacýlýk Yasasý’nýn gerek bankalarýn,  gerekse ülke  itibarýnýn uluslararasý alanda artýrýlmasýna dönük düzenlemelerin yanýnda, hanehalkýný koruyucu altyapýyý oluþturacak düzenlemeleri de içerdiði ifade edildi.

Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Küresel mali piyasalarda yara sarma çalýþmalarý tüm hýzý ile devam ed...
Küresel mali piyasalarda yara sarma çalýþmalarý devam ediyor
Dolar güne 3,76'dan baþladý...
Dün 3,7710'dan kapanan dolar/TL haftanýn son iþlem gününe 3,76'nýn üzerinde baþlarken, euro ise 4,72'nin üzerinde iþlem görüyor.
MÜNHAL: Kýbrýs Postasý takým arkadaþlarý arýyor!
Kýbrýs Postasý, yeni dönem projelerinde çalýþmak üzere tam zamanlý 2 Haber Editörü ve Sosyal Medya Editörü istihdam edecektir.