Ana Sayfa >> SAÐLIK 12 Ekim 2017, Perembe 17:12
Doç. Dr. Özyiðit ve Dr. Aslan'dan, Dünya Tromboz günü nedeniyle açýklama: "Tromboz kaderiniz olmasýn!”
Doç. Dr. Özyiðit ve Dr. Aslan'dan, Dünya Tromboz günü nedeniyle açýklama: Doç. Dr. Savaþ Özyiðit ve Dr. Ýdil Aslan, 13 Ekim Dünya Tromboz günü nedeniyle açýklama yaptýlar.
Paylaş  
11
16
7
0

Doç. Dr. Savaþ Özyiðit ve Dr. Ýdil Aslan, 13 Ekim Dünya Tromboz günü nedeniyle açýklama yaptýlar.

Trombozun, genelde tüm kan damarlarýnda oluþabilen, ancak en sýk olarak bacak ve kalça bölgesindeki derin toplardamarlarda meydana gelebilen kan pýhtýsý olduðunu söyleyen Özyiðit ve Aslan, dünyada her 4 ölümden 1 tanesinin tromboz nedeni ile olduðunu vurguladýlar.

Açýklamanýn devamýnda þöyle denildi:

“Derin Ven Trombozu oluþumunda kalýtsal (ailevi) nedenler ve edinsel (sonradan oluþan) faktörler rol oynamaktadýr.

Sonradan oluþan faktörler arasýnda hamilelik, þiþmanlýk, yaþlýlýk, sigara kullanýmý, doðum kontrol haplarýnýn kontrolsüz kullanýmý, özellikle büyük damarlarý etkileyen travmalar yer almaktadýr. Uzun yolculuklarda meydana gelen hareketsizlik (özellikle altý saat ve üzerinde süren uçak yolculuklarý gibi) ve hastalýklara baðlý uzun süreli yatak istirahatleri de kan pýhtýsý geliþimini arttýran faktörlerdendir.  

Kalýsal (ailevi) trombofili normal bireylere göre daha kolay kan pýhtýsý oluþmasýna yol açan genetik faktörleri ifade eder. Antitrombin, protein C veya protein S eksikliði gibi kalýtýmsal risk faktörleri 50 yaþtan daha genç hastalarda pýhtý oluþumuna zemin hazýrlar. Faktör V Leiden ve protrombin gen mutasyonu gibi diðer kalýtýmsal faktörler her yaþ grubunda tromboz oluþumunu arttýrýrlar. Normalde kan pýhtýlaþmasýnda rol oynayan pýhtýlaþma faktörlerinin fazla miktarlarda olmasý da kan pýhtýlaþmasýna meyil yaratýr.

Kalýtsal yatkýnlýðýmýzý bilirsek, beslenme ve yaþam tarzýmýzý düzenleyerek trombozriskini  azaltabiliriz. Bu riski belirleyebilmek için yapýlmasý gereken genetik testlerle ilgili detaylý bilgiyi genetik birimimizden öðrenebilirsiniz

Tromboz Kaderiniz Olmasýn!”   


Bu erie Emoji le Tepki Ver
1
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Türk Üroloji Derneði'nin kongresi KKTC’de yapýlacak
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý bugün, Türk Üroloji Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Sedat Tellaloðlu ile Kongre Organizasyonu Genel Müdür Yardýmcýsý Bener Atakay’ý kabul etti.
"Çocuðunuza evde ayakkabý giydirmeyin"
Çocukluk döneminde ev içerisinde ayakkabý kullanýmýný tavsiye etmediklerini söyleyen uzmanlar, ailelerin sokaða çýkana kadar çocuklarýna ayakkabý giydirilmemesi gerektiðini belirtti. Ýyi olmayan ayakka...
Dr. Öz'den sizi þaþýrtacak 6 gizemli hastalýk
Hürriyet gazetesi yazarý Doktor Mehmet Öz, nadir görülen ama doktorlarýn dahi kafasýný karýþtýran hastalýklarý yazdý.