Ana Sayfa >> TOPLUM 6 Kasm 2017, Pazartesi 17:23
Ev Ýçi Þiddet Yasasý ile ilgili taslak, Cumhurbaþkaný Akýncý'ya sunuldu
Ev Ýçi Þiddet Yasasý ile ilgili taslak, Cumhurbaþkaný Akýncý'ya sunuldu"Þiddete Karþý Diren" çalýþmasý kapsamýnda hazýrlanan Ev Ýçi Þiddet Yasasý ile ilgili taslak, Cumhurbaþkaný Akýncý’ya sunuldu.
Paylaş  
11
16
11
0

"Þiddete Karþý Diren" çalýþmasý kapsamýnda hazýrlanan Ev Ýçi Þiddet Yasasý ile ilgili taslak, Cumhurbaþkaný Akýncý’ya sunuldu.

Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Kýbrýs Türk Barolar Birliði Baþkaný Ünver Bedevi ve Avukat Mine Atlý’nýn Cumhurbaþkaný’na yaptýðý sunumda, dünyadaki örnek mevzuat ve hazýrlanan yasa taslaðý ile ilgili ayrýntýlý bilgi verildi. 

Cumhurbaþkaný'na, günlerde açýklanan Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planý ile uyumlu olduðu bilgisi verilen yasa taslaðý çalýþmasýnda, KKTC mevzuatýnda ev içi þiddetle mücadele yöntemleri, konuyla ilgili kurumlar arasý iþbirliði, ev içi þiddet gören kiþilere adli yardým ve destek hizmetlerinin sunulmasý ile ilgili düzenlemeler yer alýyor. 

Cumhurbaþkaný Akýncý, söz konusu taslaðýn geniþ toplum kesimleri ve ilgili paydaþlarla deðerlendirilerek yasalaþmasýyla bu alandaki eksikliðin en saðlýklý þekilde giderilmesinin önemi vurguladý.

Avrupa Konseyi’nin Kadýna Yönelik Þiddet ve Ev Ýçi Þiddeti Önleme ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Sözleþmesi, KKTC Meclisi tarafýndan 2011 yýlýnda onay yasasý ile kabul edilmiþti. Ýlgili sözleþmede taraflara iç hukuk düzenlemelerinin yapýlmasý sorumluluðu veriliyor. Cumhurbaþkanýna Kýbrýs Türk Barolar Birliði ve Kadýndan Yaþama Destek Derneði tarafýndan sunumu yapýlan çalýþmanýn, kýsa adýyla Ýstanbul Sözleþmesi olarak bilinen "Kadýna Yönelik Þiddet ve Ev Ýçi Þiddeti Önleme ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Sözleþmesi"nin ýþýðýnda hazýrlandýðý belirtildi.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Tanyel'in Gülüþü Vakfý'ndan Çocuk Onkoloji servisine ziyaret
Faaliyetlerini Londra’da sürdüren Tanyel’in Gülüþü Vakfý, Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji servisini ziyaret ederek, burada tedavi gören çocuklara hediye verdi.
Creditwest birikim hesabý "First" hesap kampanyasý için okul ziyaretleri d...
Creditwest Bank’ýn, çocuklarýn geleceðini güvence altýna alarak onlara tasarruf alýþkanlýðý kazandýrmak için yaklaþýk 7 yýl önce hayata geçirdiði First Hesap Birikim Hesabý için düzenlediði ka...
Uyuþturucu ile Mücadele Komisyonu, "Mutlu bir çocukluk için el ele" sloga...
Uyuþturucu ile Mücadele Komisyonu, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Spor Dairesi’nin iþbirliðinde, Afrodizyak Organizasyon ve kurum ve kuruluþlarýn desteði ile yeni yýl öncesi “Mutlu Bir Çocuk Ý...