Ana Sayfa >> Yazarlar Polat ALPER | 7 Kasm 2017, Sal
Demokratik teamüllerin baþ tacý edildiði bir seçim süreci diliyorum
Paylaş  
65
155
63

(…) Þimdiye kadar kaç seçim geçirdim bilmiyorum ama bu seneki seçimlerin de en az diðerleri kadar mücadele içerisinde geçeceðini düþünüyorum.

Ülke genel seçim atmosferine artýk girdi.

Her ne kadar henüz anlý þanlý mitingler dönemleri baþlamamýþ olsa da siyaset arenasý oldukça hareketli…

Bölgelerdeki güç dengeleri, sürpriz olmayan aday adaylarý, parti içi tartýþmalar, tahminler, anketler…

Her þey olaðan bir seçim döneminin baþlangýcýný iþaret ediyor…

Þu anda tüm adaylar ve partiler adeta arenaya çýkmadan önce kendini tartan bir gladyatör gibi…

Bir aya kadar seçim atmosferi sadece siyasileri deðil tüm ülkeyi sarar, ateþli tartýþmalar, heyecanlý canlý yayýnlar, mitingler, eylemler, kampanyalar, ev ev dolaþmalar baþlar…

Ýþin güzelliði de biraz burada…

Heyecan, beklenti, umut, irade, arzu…

***
Ancak biraz es geçtiðimiz bir nokta olduðunu düþünüyorum.

Evet, ülkenin geleceðini ilgilendiren çok önemli bir seçim arifesindeyiz…

Ve partiler tüm güçleriyle seçime hazýrlanmakta sonuna kadar haklýlar.

Ýktidarýyla muhalefetiyle, küçüðüyle büyüðüyle tüm partiler seçimleri en verimli þekilde deðerlendirmek amacýndalar ki bunda da son derece haklýlar…

Ýktidar hedefi olmayan bir parti neden var olur ki zaten…

Ancak böylesi dönemlerin biraz da vatandaþý ‘ihmal’ dönemi olabilme tehlikesi barýndýrdýðýnýn altýný çizmekte fayda var…

Þu anda böyle yapýlýyor ve böyle de yapýlacak anlamýnda kesinlikle söylemiyorum ancak tecrübelerimiz gösteriyor ki; her seçim döneminde bazý hizmetlerde aksamalar yaþanabiliyor, vatandaþýn istek veya tepkilerine yetiþilemeyebiliyor…

Ýþte bu noktada sadece iktidarýn deðil, muhalefetin de bu ülkenin bir kurumu olarak elini taþýn altýna koyarak seçim atmosferinden zaman zaman baþýný kaldýrmasý ve ülkeye kuþ bakýþý bakmayý baþarmasý gerekiyor.

***

Þimdiye kadar kaç seçim geçirdim bilmiyorum ama bu seneki seçimlerin de en az diðerleri kadar mücadele içerisinde geçeceðini düþünüyorum.

Partilerin politikalarý iktidardayken de muhalefetteyken de halk tarafýndan devamlý takip ediliyor.

Ýnsanlar kimin ne savunduðunu, ne düþündüðünü ve ne yaptýðýný olumlu veya olumsuz anlamda hiç seslerini çýkartmasalar dahi oldukça net bir þekilde görebiliyor.

Bu anlamda seçimin bir araç, halka, ülkeye faydalý olmanýn ise amaç olduðunu bir an bile akýldan çýkarmamak gerekiyor.

Ýktidardaysanýz icraatlarýnýzla, muhalefetteyseniz uyarýlarýnýz ve tepkilerinizle en iyinin yakalanmasýna katký koymak demokratik bir toplumda siyasi partilerin birincil görevidir diye düþünüyorum.

Böylesi kritik bir görev üstlenmiþ olan partilerimizin de seçim boðuþmasýndan zaman zaman sýyrýlarak ülkedeki seçim harici havayý koklamayý ihmal etmemesinin önemi de burada yatýyor…

Herkese baþarýlý, barýþ ve huzur içinde, demokratik teamüllerin baþ tacý edildiði bir seçim süreci ve sonucu diliyorum.

Bu erie Emoji le Tepki Ver
2
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Kaçakçýlýk olgusu devletten tamamen baðýmsýz yaþayamaz...
Polat ALPER | 7 ubat 2018, aramba
Geçtiðimiz yazdan kýþa kadar geçen 6-7 aylýk süreci üstünkörü taradým. 
Bakýnýz altýný çizerek 'üstünkörü' ifadesini kullanýyorum.
Zira çok detaylý bir araþtýrma dahi yapmadan ortaya çýk...
O Ses Türkiye engellilere köprü oldu...
Polat ALPER | 1 ubat 2018, Perembe
Geçen hafta Ýstanbul seyahatlerimin birinde Ýstanbul müzik camiasýndan çok sevdiðim iki arkadaþým Halil Ýbrahim Iþýk ve eþi Banu Kunt Iþýk’la görüþme imkanýmýz oldu.
Halil ses mühendisi... Ayn...
Toz, toprak yýllarca halýnýn altýna süpürüldü...
Polat ALPER | 25 Ocak 2018, Perembe
Önceki gün yaþananlar hepimizin malumu...
Tüm ülke bununla çalkalanýyor zaten...
Olaylar ‘durulduktan’ ve artýk daha soðukkanlý yorumlar yapýlmaya baþlandýktan sonra ortada en somut görüne...


 
 

t0=1518897183.1213 t1=1518897183.1598 t2=1518897183.4137 t3=1518897183.4151 t4=1518897183.9095 t5=1518897184.1512