Ana Sayfa >> Yazarlar Doç. Dr. N. BERATLI | 11 Kasm 2017, Cumartesi
Yasaklayýn ama iþe yaramýyor
Paylaş  
16
29
19


Dün bizim gazetede manþet haberdi: Vatikan’da sigara satýþý yasaklanýyormuþ! Yasaklansýn, iyidir… Aslýnda ben, dünyada yasaklanmasýna taraftarým ama iþ buraya gelince, þamatacýlarýn aklýna birden “kiþilik haklarý” düþüyor… Ve ancak, tütün tarihi boyunca hep yasaklanarak bu güne gelmiþtir! Bu da bilinmeli…

Kolomb ve mürettebatý, Küba’da karþýlaþtýklarý yerlilerin, kurutulmuþ bir yapraðý, kendi etrafýnda yuvarlayarak, yakýp tüttürdüklerini görünce, þaþýrmýþlar. Kuru tütün yapraðýný sararak tüttüren yerlileri ilk gören Avrupalýlar, Rodrigo de Jerez ile Louis de Torres’dir! Yýl 1492… Kýzýlderililer,  bunlara da kurutulmuþ tütün yapraklarý hediye ediyorlar. Jerez, yapraðý sarýp, bir tane tellendiriyor. Bir tane daha derken, Rodrigo de Jerez, ilk Avrupalý tütün tiryakisi oluyor. Ýspanya’ya dönünce, Ayamonte’de komþularý bunun saldýðý dumandan, büyü yapýyor diye korkarak, onu þikâyet ediyorlar. Engizisyon da “þeytana tapýyor” diyerek,  hapse atýyor.  Rodrigo, yedi yýl hapis yatýyor! Tütün yüzünden ilk yasaða maruz kalan, tarihin ilk tiryakisidir! Yedi sene yattý…  Çýkýnca ilk karþýlaþtýðý kiþiye, “Bir tütün yapraðý yok mu?” demiþ! Yasak iþe yaramýyor, demek ki…  Nitekim, 1558’den itibaren, Ýspanya’da tütün tarýmý baþlamýþ! Yasaklayýnca, tiryakiler artýyor… 1560’larda, Fransa’nýn Lizbon büyükelçisi Jean Nicot , “Migrene iyi gelir” diyerek, tütün içme alýþkanlýðýný Paris’e taþýr. Nikotin adý ondan geliyor!

1565’te tütün, Ýngiltere’de arzý endam eder… Oraya sokan da Sir Walter Ralleigh! Þair, yazar, filozof, maceraperest, casus; hani adýna günümüzde de “ralli sporu” yapýlýyor… Adýna bir bisiklet markasý var… Tütün yapraklarý, 1570’lerde Rusya’da, 1590’da Japonya’da, 1601’de Java’da, 1605’te Hindistan’dadýr… Ayný yýl, Ýstanbul’da, Galata rýhtýmýnda da kahve çekirdekleri ile birlikte Ýtalyan gemicilerin getirdiði tütün tohumlarý görülür… Kahve ve tütün, Osmanlý baþkentinde, çok çabuk popülerleþirler. Þehrin dört bir yanýnda, kahvehaneler açýlýr. “Ayak takýmý”nýn kahvehanelerde toplanýp, ileri geri konuþmasý, Padiþah’ý yýldýrýr! Tütünü yasaklar. Gerekçe: Dinen caiz deðil… 4. Murat’ýn  Baðdat Seferi esnasýnda, tütün tiryakilerinin parçalarýna ayrýlarak, Padiþah’ýn otaðýnýn önünde ceset parçalarýndan  kule yaptýrýldýðýný anlatýr, Hammer…  Padiþah’ýn kendi de 28 yaþýnda yemeden, içmeden, âlemden, Gutt hastalýðýna uðrayýp gitti ama karýþtýrmayýn o kadarýný artýk! Tütünü yasakladý ya? O þeref de 4. Murad’a yeter… Dine aykýrý!!!

1603’te, Ýngiltere’de de bu musibetin dine aykýrý olduðu ilan edildi! Böylece yalnýz Ýslâm’a deðil, Hristiyanlýk’a da sýðmadýðýný öðreniyoruz. Kral 1. James, Ýngiltere’de tütünü getiren Sir  Ralleigh’yi idam ettirdi. Sebep, tütün… Dikkatinizi çekerim!

1610’da Japonya’da da tütün kullanýmý, dine aykýrýdýr diye yasaklanýr.

1628’de de Papa VIII. Urban, tütün içenleri aforoz etti… Yani Vatikan ve Katolik Hristiyanlýk, tütüne yeni baþ kaldýrmýyor…

1634’te Çar 1. Aleksi, tütünün dinen caiz olmadýðýný ileri sürerek, Rusya’da tütün kullanýmýný yasaklar. Tütün içerken yakalananlarýn, ilk defasýnda burunlarý kesilir. Ýkinci yakalanmada, kelle… Ortodoksluða da sýðmýyormuþ meðer bu nalet! Yasak, iki yüzyýla yakýn, devam eder. Kaldýrmak þerefsizliði yanlýþ aklýmda kalmadýysa Lenin’e aittir…

Bugün Avrupa’da en çok tütün mamulleri kullanýlan ülkeler, en keskin yasaklamalarýn uygulandýðý, iki ülkedir… Rusya ve Türkiye! Tarih, tütün tiryakiliðine uygulanan her baskýnýn, kullanýmýný artýrdýðýný gösteriyor.
Avrupalýlar ilk defa ulaþtýðýnda, Küba’da 250 bin Kýzýlderili yaþamaktaydý. Elli yýl sonra, hayatta kalan yerli sayýsý ise 500 dolayýnda hesaplanmýþtýr! Acaba bu tütün meselesi ilahi bir intikam mýdýr?

“Siz bizim soyumuzu mu kuruttunuz? Buyurun!” mu demektedir Ulu Büyük Manitu, gökyüzündeki yeþil çayýrlardan?

Bu erie Emoji le Tepki Ver
3
 
0
 
0
 
0
 
0
 
2
 
0
 

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0
YAZARIN SON 10 YAZISI
17 ubat 2018, Cumartesi    Bir gecede iki mucize olur mu?
12 ubat 2018, Pazartesi    Nefret mi gözleri kör ediyor?
27 Ocak 2018, Cumartesi    Birilerinin kendine gelmesinin zamaný geçiyor…
23 Ocak 2018, Sal    Ben Türkiye'den yana tarafým...
16 Ocak 2018, Sal    Gene baþkanlýk sistemi üzerine (3)
15 Ocak 2018, Pazartesi    Gene baþkanlýk sistemi (2)
14 Ocak 2018, Pazar    Gene baþkanlýk sistemi üzerine 1
10 Ocak 2018, aramba    Kýssadan hisse
6 Ocak 2018, Cumartesi    Yarýn seçimi kim kazanýr?
4 Ocak 2018, Perembe    Nasýl oy verelim da yanmasýn?

Bir gecede iki mucize olur mu?
Doç. Dr. N. BERATLI | 17 ubat 2018, Cumartesi
Bugün, zamanýnda Türkiye’de öðrenci olaylarý denilen “büyük komplo” esnasýnda öldürülen arkadaþlarýmýzý anýyoruz. O olaylar esnasýnda vurulup öldü diye býrakýlan ve bütün hayatý deðiþe...
Nefret mi gözleri kör ediyor?
Doç. Dr. N. BERATLI | 12 ubat 2018, Pazartesi
Mustafa Kemal Paþa’yý hiç sevmeyen bir Ýngiliz subayý var! Yüzbaþý Armstrong… Hazret dünya savaþý esnasýnda, Kahire’deki Arap Bürosu’nda görevlidir. Büronun komutaný da bizim eski bir tanýdýk...
Birilerinin kendine gelmesinin zamaný geçiyor…
Doç. Dr. N. BERATLI | 27 Ocak 2018, Cumartesi
Ünlü Lübnanlý yazar Amin Malouf, iç savaþtan beri Fransa’da yaþýyor. Kendisi Lübnan’lý bir Arap’týr ama Fransýz edebiyatýnýn yazarýdýr. Çünkü, Fransýzca yazýyor… Arap olmasýna Arap’týr...


 
 

t0=1518896951.908 t1=1518896951.9583 t2=1518896952.7961 t3=1518896952.7977 t4=1518896953.3791 t5=1518896953.7059