Ana Sayfa >> YENÝERENKÖY 11 Aralk 2015, Cuma 15:42
Akansoy: "Tüm borçlar ödense bile mali yapý sürdürülemez"
Akansoy: Ýçiþleri ve Çalýþma Bakaný Asým Akansoy'un Yenierenköy Belediyesi ile ilgili basýn açýklamasý yayýmladý. Açýklama þöyle:
Paylaş  
70
75
70
0

Yerel yönetimler Bakanlýðýmýzýn görev alaný içerisinde bulunan en önemli konulardan bir tanesidir. Dünyadaki ileri demokrasi örneklerinde, yerinden yönetimin önemi uzun yýllardýr her zaman ön plandadýr. Bu bakýmdan Kuzey Kýbrýs’ýn yerel yönetimlerdeki gücü, demokrasi ve katýlýmcýlýk kavramý ile çok yakýndan iliþkilidir. Son yýllarda üzülerek gördüðümüz, “Batýk Belediyeler Ekolü” maalesef ülkemiz yerel yönetim anlayýþýnda ciddi bir yaradýr. Burada mesele sadece ilgili Belediye’nin yetki alaný içerisinde yaþayan vatandaþlarý veya sadece o belediyenin çalýþanlarýný deðil, tüm ülkeyi ve halký doðrudan ilgilendirmektedir. Birçoðu kiþisel siyasi hesaplar sebebiyle, önce gelir-gider dengesi bozularak, sonra da ciddi borç yükü altýna sokularak batýrýlan belediyelerin varlýðý ve bu durumdaki belediyelerde görülen artýþ, üzülerek ifade etmek gerekir ki, en büyük zararý Kýbrýs Türk Halký’nýn kendi kendini yönetme iradesine vermektedir. Küçük siyasi hesaplar düþünülerek batýrýlan bu belediyeler, önümüze büyük bir fatura çýkarmaktadýr. Mesele sadece maddi olarak ödenmesi imkansýz borçlar yaratmak deðil, mesele Kýbrýs Türk Halký’nýn kendi kendini yönetme ehliyetine verilen zarardýr. Bu halký “Siz daha bir belediyeyi bile yönetemiyorsunuz” imajýna hapsetmeye çalýþanlar, ve tüm bunlara kendi siyasi çýkarlarý için katký koyanlar bu hareketlerinin bedelini hem siyasi olarak hem de hukuki olarak ödemek durumundadýr.

Göreve atanmýþ olduðum 19 Ekim 2015 tarihinden itibaren Yenierenköy Belediyesi çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn ödenememesinden kaynaklanan sorunlarla ve 26 Ekim 2015 tarihinde Belediye’de örgütlü sendikanýn grev baþlatmasý ile kendimi içiçe buldum. Bu doðrultuda ayný gün sorunlarýn çözümü ile ilgili 10 günlük süre istedim. Yaptýðýmýz çalýþma neticesinde, 2025 yýlýna kadar ödeme süresi olan, ayda 25,660 TL. taksit miktarý, Sosyal Sigorta, Ýhtiyat Sandýðý, Vergi borcunun ortalama 12,500,000 TL.’ye ulaþtýðý, köy kooperatifine 1,300,000 TL. civarýnda borcundan dolayý ödeme yapýlmasý gerektiði, tahsilat oranýnýn %40’larda olduðunu tesbit ettik. Bütün bunlara ilaveten Belediyenin 121 çalýþaný ile 3 maaþ alacaðý olduðu durumu ortaya çýktý. Ayrýca Þubat 2007 tarihiyle Belediyenin 26 çalýþaný, 2010 yýlý intibak komisyonu kurulurken personel sayýsýnýn 22 Memur, 84 iþçi, 1 geçici memur, 1 sözleþmeli, 1 geçici iþçi olmak üzere toplam 109 olduðunu, 2014 yýlý Haziranýnda Özay Öykün’ün seçimi kaybettiði dönem ise 22 memur, 94 kadrolu iþçi, 5 geçici iþçi olmak üzere toplam 121 çalýþan ile yerel gelirleri ve devlet katkýsýnýn toplamýnýn %95’inin personel gideri olduðu bir mali yapý ile karþýlaþtýk.

Bütün bu analizlerden yola çýkarak farklý örgütlerle, paydaþlarla, diðer Bakanlýklarla da temas ettikten sonra 9 Kasým 2015 tarihinde Belediye Baþkaný, Belediye Emekçileri Sendikasý ve bazý personelle Bakanlýk’ta ortak toplantý yaparak bulgularýmýzý masaya yatýrdýk. Sorunlarýn kökenine doðru analiz yapýlmasý gerekir ki tedavi iþe yarayabilsin. Belediyenin tekrar ayaða kalkabilmesi, halkýmýzýn hak ettiði hizmeti alabilmesi, Belediyenin mali sürdürülebilir yapýya kavuþabilmesi ve yatýrýma geçebilecek noktaya ulaþmasý, acý reçete diye isimlendirilen önerimizi açýkladýk. Bu öneriye göre alýnacak olan teknik tedbirlerle beraber tahsilat oranýnýn %80-90’lara ulaþmasý, devlet katkýsýnýn artýrýlmasý (Yasanýn geçmesi ile birlikte artýþ yapýlmýþtýr), bunun yanýnda en büyük gider kalemini oluþturan personel harcamalarýnýn azaltabilmek için iþten personel çýkarýlmasý yerine, 3 yýl süreyle, her 6 ayda bir Belediyenin mali durumu gözden geçirilerek %5-25 arasýnda deðiþen oranlarda (Az kazanandan az, çok kazanandan çok prensibiyle) maaþ kesintisine gitmeyi öngördük. Önerimizi hazýrlanýrken personelin iþten çýkarýlmasýný içermeyecek formüller üzerinde durduk. Önerilerimiz devlete iþçi alýmýný da içermemektedir. Çünkü devlet içerisindeki ihtiyaç kalifiye eleman eksikliðidir. Devletin, kiþiye göre istihdam deðil, ihtiyacýna göre istihdam yapmasý esastýr.

Gelinen aþamada, mali yapý iyice incelendiðinde Belediyenin tüm banka borçlarý Devlet tarafýndan ödense bile süreç içerisinde mali yapýnýn sürdürülemeyeceði rahatlýkla görülecektir. Yenierenköy Belediyesi bu durumdaki örneklerden sadece biridir. Burada siyasi erk olarak bize düþen, bu halkýn kendi kendini, düzgün ve sürdürülebilir biçimde yönetebileceðini yeniden herkese ýspatlamaktýr. Bu doðrultuda ise kararlýlýkla, tüm taraflarý da sürecin içerisine alarak yürümeye devam edeceðiz.

Ýçiþleri ve Çalýþma Bakaný

Asým AKANSOY


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Yenierenköy Belediyesi için seçim yapýlmayacak
Yenierenköy Belediyesi için seçim yapýlmayacak.
Yenierenköy Belediyesi'nin gelirleri giderlerini karþýlayamadý
Yenierenköy Belediyesi’nde uzun süreden beridir aþýlamayan mali kriz istifalarý beraberinde getirdi. Belediye Baþkan Vekili Kadý, 10 Meclis üyesinin istifa dilekçesi ve belediye binasýnýn anahtarlarýný ...
Ýstifa dilekçeleri verildi... Kadý: "Bundan sonrasý Bakanlýðýn sorumlu...
Girdiði mali krizden çýkamayan Yenierenköy Belediyesi’nde dün akþam alýnan istifa kararýnýn ardýndan Mehmet Kadý, Yenierenköy Belediye Baþkan Vekilliðinden istifa dilekçesini, 10 meclis üyesinin isti...