Ana Sayfa >> ÇATALKÖY 24 Haziran 2014, Sal 12:16
Kýrok: "Hiçbir çalýþan iþinden durdurulmayacak!"
Kýrok: CTP-BG bölgelere yönelik aday tanýtýmlarýna hýz verdi. Dün akþam Çatalköy’de gerçekleþtirilen aday tanýtým þöleni büyük bir coþkuyla tamamlandý.
Paylaş  
71
63
64
0

Meydan organizasyonu, müzik grubu ve katýlýmcýlarýn coþkusu sebebiyle alýþýlmýþýn dýþýnda gerçekleþen organizasyon 29 Haziran sonrasýnda nasýl bir Çatalköy yaratýlacaðýný da gösterdi. Geceye Genel Sekreter Kutlay Erk, Ýlçe Yönetim Kurulu, bölge milletvekilleri ve CTP-BG Girne bölgesi belediye baþkan adaylarý tam kadro ile katýlýrken birlik ve dayanýþma mesajý da verildi.

ERK: YILDIZINI TAK DA GEL

CTP Genel Sekreteri Kutlay Erk parti olarak CTP-BG Çatalköy Belediye Baþkan adayý Ceyhun Kýrok’a ve belediye meclis üyesi adaylarýnýn tamamýna kefil olduklarýný söyledi. Her birinin kendi alanlarýnda yetiþmiþ ve kendini ispatlamýþ kiþiler olduðunu söyleyen Erk, Ceyhun Kýrok’a seslendi. “Ceyhun hocam sen bir yýldýzsýn. 29 Haziran akþamý yýldýzýný tak da gel” diyen Erk, daha sonra belediye meclis üyesi adaylarýnýn yýldýzlý rozetlerini takdim etti.

EMÝNAÐA: ÇATALKÖY’Ü YILDIZLAÞTIRMAK ÝÇÝN YOL ÇIKTIK

Tanýtým þöleninde ilk konuþmayý CTP Girne Ýlçe Baþkaný Erkan Eminaða yaptý. Eminaða konuþmasýnda, mevcut belediye baþkanýnýn vizyonunu sorgulayarak bununla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Eminaða “Eðer bu vizyon DP-UBP vizyonuysa gidilecek yer Bulutoðullarý’nýn yanýdýr. Eðer bu vizyon UBP’nin vizyonu ise belli ki Lefke Belediyesi’nin baþýna gelen Çatalköy’ün de baþýna gelecek. O sebeple biz size yýldýzlý bir belediyecilik öneriyoruz” dedi.

KIROK: HÝÇBÝR ÇALIÞAN ÝÞÝNDEN DURDURULMAYACAK!

Girne Ýlçe Baþkaný Erkan Eminaða ve CTP Genel Sekreteri Kutlay Erk’in konuþmalarýnýn ardýndan Ceyhun Kýrok’un sahneye davet edilmesiyle meydanýn enerjisi yükseldi. Coþkulu bir konuþma ile dinleyenlerine hitap eden Kýrok, projelerini anlatarak iddialara cevap verdi.

Mevcut belediye baþkanýnýn, belediye çalýþanlarýný odasýna çaðýrarak “Ceyhun hoca kazanýrsa sizi iþten durduracak” dediðini anlatan Kýrok, “Biz insanlarýn ekmeði ile oynayacak karakterde insanlar deðiliz. Buradan söz veriyorum. 29 Haziran sonrasý hiçbir çalýþan iþten durdurulmayacak” dedi.

Belediye bütçesinin sürekli açýk verdiðini ve borçlarýn arttýðýný rakamlarla anlatan Kýrok, çevreye ayrýlan 200 bin TL’lik kaynaðýn ise sadece 136 TL’sinin harcandýðýný ifade etti. “136 TL ile park mý yaptýnýz? Aðaç mý diktiniz? Çocuklarýmýza saðlýklý bir gelecek için bir þey mi ürettiniz?” diye soran Kýrok, bu alandaki yatýrýmlarýn 29 Haziran sonrasýnda yapýlacaðýný belirtti.

KIROK: SÝZ BÝZE RAKÝP OLAMAYACAKSINIZ

Geçtiðimiz günlerde Arapköy’deki bir çocuk parkýný ziyaret ettiðini söyleyen Kýrok, burada otlarýn 1,5 metreyi geçtiðini ve hiçbir temizlik çalýþmasý bile yapýlmadýðýný söyledi. Önümüzdeki hafta itibariyle hem Çatalköy’e hem de Arapköy’e yatýrýmlarýn baþlayacaðýný belirten Kýrok, “Biz önümüzdeki hafta bu seçimleri kazandýktan sonra bölgemiz yýldýzlý belediyecilikle tanýþacak ve siz bize bir daha rakip olamayacaksýnýz” dedi.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Çatalköy'de üreticilere ve tarým ilacý satýcýlarýna eðitim...
Tarým Dairesi, Çatalköy’de üreticilere ve tarým ilacý satýcýlarýna eðitim verdi.
Tarým Dairesi eðitim çalýþmalarýna Çatalköy'de devam ediyor
Tarým Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalýþmalarý çerçevesinde gerçekleþtirdiði tarla gününü, bu hafta Çatalköy'de sürdürüyor.
Özgürgün: "Halkýn yeni bir dördüncü enkaza vakti yok"
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Çatalköy’de miting düzenledi ve milletvekili adaylarýný tanýttý.