Ana Sayfa >> VADÝLÝ 17 Nisan 2012, Sal 14:23
SODAY ile Vadili Belediyesi HÝS Derneði iþbirliði portokolü imzaladý
SODAY ile Vadili Belediyesi HÝS Derneði iþbirliði portokolü imzaladýSosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (SODAY) ile Vadili Belediyesi Herkes Ýçin Spor Derneði (HÝS) iþbirliði içerisinde baþlatýlan ‘YOKSUL AÝLE VE ÇOCUKLARIMIZ ÝÇÝN EL ELE’ yardým kampanyasý kapsamýnda, ülkemizde yaþayan fakir aile ve çocuklarýmýzý sevindirmek, ekonomik bakýmdan zayýf olan ailelere destek olmak amacýyla bir iþbirliði protokolü imzalandý.
Paylaş  
51
68
45
0

Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (SODAY) Baþkaný Ahmet Yöntem ile Vadili Belediyesi Herkes Ýçin Spor Derneði  (HÝS) Genel Sekreteri Kürþat Özer ile imzalanan protokole göre, bölgedeki iyi durumda olan ailelerden toplanacak olan ikinci el giysi, kýyafet, ayakkabý türleri, elektronik eþyalar, kýrtasiye malzemeleri, oyuncaklar ve mutfak eþyalarý, ülkemizdeki fakir ailelere ve çocuklarýna daðýtýlacak.

Fakir ailelerimizi ve çocuklarýný bir nebze olsun sevindirebilmek, onlarýn ihtiyaçlarýný biraz olsun karþýlayabilmek için baþlatýlan kampanya için bölge halkýnýn desteklerini beklediklerini belirten her iki dernek baþkaný, “Duyarlý halkýmýzýn, fakir insanlarýmýz ve çocuklarýmýz için baþlattýðý bu kampanyaya desteklerini esirgemeyeceklerini umuyoruz. Bu tür yardým kampanyalarýnýn ilk olmadýðýný belirten dernek baþkanlarý, bu tür topluma yönelik yardým faaliyetlerini  aralýksýz olarak devam edeceðini belirttiler.

Protokolün imza töreninde Vadili Belediye Baþkaný Mehmet Adahan  SODAY Yönetim Kurulu Üyeleri Kürþat Aslan ile Hüseyin Çakýr ve Vadili Kadýnlarý Kültür ve Sanat Derneði Baþkaný Leyla Vurgun da hazýr bulundu. Vadili Belediye Baþkaný Mehmet Adahan imza töreninden sonra yaptýðý konuþmada, Vadili Belediyesi Herkes Ýçin Spor Derneði ( HÝS ) ile Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (SOYDAY) ’ýn imzaladýklarý protokolün insanlýk yararýna imzalanan bir protokol olduðunu belirterek, “Ben SODAY Baþkaný Ahmet Yöntem Ýle HÝS Genel Sekreteri Kürþat Özer’i kutluyorum. Vadili Belediyesi olarak onlara her zaman olan desteklerimizin devamýnýn sözünü veriyorum.” dedi.

Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (SODAY) Baþkaný Ahmet Yöntem de yaptýðý konuþmada, yaklaþýk on ay önce kurulan  SODAY’ýn ülke genelinde birçok fakir aileye ve fakir aile çocuklarýna ulaþtýklarýný ve onlarýn ihtiyaçlarýna cevap vermeye çalýþtýklarýný belirterek, “Biz dernek olarak bir insanlýk görevi yapýyoruz. Bu fakir ailelerimizin ve çocuklarýnýn biraz olsun yüzlerinin güldüðünü görmek bizleri dünyanýn en mutlu insaný yapmaktadýr.  Bugün Vadili Belediyesi Herkes Ýçin Spor Derneði (HÝS) ile yaptýðýmýz iþbirliði protokolünün benzerini KKTC’deki tüm belediyelerimizle imzalamayý hedefliyoruz. Böylelikle tüm adamýzdaki fakir ailelere ve çocuklarýna daha yakýn olabileceðiz, onlarýn ihtiyaçlarýný daha rahat karþýlama imkaný bulabileceðiz.” dedi.

 


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Vadili aðýllar bölgesinde hayvan hýrsýzlýðý
Vadili aðýllar bölgesinde Hüseyin Gürçaðlar’a ait aðýl içerisinden, 13-14 Ocak tarihleri arasýnda 10 koyun, 1 keçi ve 3 kuzu, Paþaköy aðýllar bölgesinde buluna Yunus Özer’e ait aðýldan ise 1 ke...
Vadili'de trafik kazasý... 4 kiþi yaralandý...
Vadili'de bugün öðleden sonra gerçekleþen trafik kazasýnda 4 kiþi yaralandý.
Vadili'de evinde gümrüksüz 823 paket sigara bulunan kiþi hakkýnda yasal ...
Evinde gümrüksüz 823 paket sigara bulunan H.K.(E-41) hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý.