Ana Sayfa >> VADÝLÝ 18 Temmuz 2012, aramba 11:29
Atun, Vadili'de incelemelerde bulundu
Atun, Vadili'de incelemelerde bulunduEkonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Vadili’de yapýmýna devam edilen Küçük Esnaf ve Sanayi Sitesi ile Vadili Futbol sahasýndaki çalýþmalarý yerinde inceledi.
Paylaş  
59
75
53
0

Bakan Atun, tamamlanmasýnýn ardýndan bölgenin kalkýnmasýna önemli bir etken olacaðýný düþündüðü Vadili Küçük Esnaf ve Sanayi Sitesinin altyapý çalýþmalarýna geçtiðimiz yýl baþlandýðýný ve kýsa sürede büyük ilerleme kaydedildiðini söyledi. Atun, sitenin þu anda elektrik,su ve telefon altyapýsýnýn tamamandýðýný,parsel yollarýnýn açýldýðýný belirtti.Sitenin ÇED raporunun da tamamlanmak üzere olduðunu ifade eden Atun, site içerisinde kirli sanayiye izin vermeyeceklerini söyledi.. Sitede yer almak isteyenlerin geçtiðimiz yýldan itibaren Ekonomi ve Enerji Bakanlýðýna baðlý Sanayi Dairesine müracaatlarýnýn baþladýðýný ve halen devam ettiðini vurgulayan Atun,ilgili paydaþlarýn da katýlýmýyla oluþturulan komisyonun müraacatlarý en iyi þekilde deðerlendireceðini belirtti. 

Sunat Atun, Vadili’deki incelemeleri sýrasýnda yenilenme çalýþmalarýna devam edilen Vadili Stadyumunu da ziyaret ederek yetkililerden sahanýn son durumu hakkýnda bilgi aldý. Yeni sezon öncesi sahadaki çalýþmalarýn hýz kazandýðýný görmekten büyük bir memnuniyet duyduðunu ifade eden Atun, sahanýn yeni haliyle bölge takýmlarýna büyük katkýsý olcaðýný vurguladý.

Bakan Atun’a Vadili’deki ziyaretleri sýrasýnda Belediye Baþkaný Mehmet Adahan ve Belediye Meclis Üyesi Eriþ Çoban da  eþlik etti.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Vadili aðýllar bölgesinde hayvan hýrsýzlýðý
Vadili aðýllar bölgesinde Hüseyin Gürçaðlar’a ait aðýl içerisinden, 13-14 Ocak tarihleri arasýnda 10 koyun, 1 keçi ve 3 kuzu, Paþaköy aðýllar bölgesinde buluna Yunus Özer’e ait aðýldan ise 1 ke...
Vadili'de trafik kazasý... 4 kiþi yaralandý...
Vadili'de bugün öðleden sonra gerçekleþen trafik kazasýnda 4 kiþi yaralandý.
Vadili'de evinde gümrüksüz 823 paket sigara bulunan kiþi hakkýnda yasal ...
Evinde gümrüksüz 823 paket sigara bulunan H.K.(E-41) hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý.