Ana Sayfa >> ÝNÖNÜ 12 Eyll 2009, Cumartesi 16:32
Ýnönü köylüsü ne istiyor?
Ýnönü köylüsü ne istiyor?

Ýnönü Belediye Baþkaný Hasan Basri Beycanlý "Eskiden köylüler belediyeden yol, su, temizlik gibi hizmetlerin sorunsuz ve tamam olmasýný bekliyordu. Ama þu an halk bunu aþmýþtýr ve belediyelerden daha fazla beklentilerle isteklerini dile getirmektedirler. Köylüler daha duyarlý ve daha çevreci olmaya baþlamýþtýr" dedi. Beycanlý ile Deniz Gürgöze konuþtu:

Paylaş  
77
167
74
0

Röportaj;Deniz GÜRGÖZE
2010 Haziran’ýnda yapýlacak olan yerel seçimler için geri sayým sürerken, pek çok belediye baþkaný da adaylýklarý konusunda partileriyle birlikte karar verme aþamasýný yaþýyor.

Ýnönü Belediye Baþkaný yerel yönetimde en uzun süre görevde olan isimlerden biri. Hasan Basri Beycanlý, tam 19 yýldýr Ýnönü Belediye Baþkanlýðý koltuðunda oturuyor. Muhaliflerin eleþtirilerine raðmen sandýktan çýkmayý da baþarýyor.

Ýnönü Belediye Baþkaný Beycanlý ile uzunca bir sohbet yaptýk.

Beycanlý, yeniden aday olacak mýsýnýz þeklindeki sorumuza net bir yanýt vermese de yeniden aday olmaya hazýrlandýðý izlenimi kolayca alýnýyor.

Beycanlý sorularýmýzý yanýtlarken, “Köylüler daha duyarlý ve daha çevreci olmaya baþladý. Asfalt yapýlarýnýn alt yapýlarý yapýlýrken çevre düzenlemesi de birlikte devam etmektedir. Herkes mahallesinde bir yeþil alan veya oyun parký istiyor. Kýrsal kesimlerde sosyal aktiviteler daha çok öne çýkmaya baþlamýþtýr. Sosyal yapý buna doðru yön alýyor yani bundan 10 yýl önceki istekle þuan ki istekler tamamen faklýlaþmýþ durumdadýr. Ve biz tüm bu isteklere elimizden geldiði kadar yetiþmeye çalýþýyoruz” dedi.

Ýnönü Belediye Baþkaný Hasan Basri Beycanlý’yla gerçekleþtirdiðimiz ropörtajýn tam metni þöyle:

HALKIN SESÝ: Belediye Baþkanlýðý sizde nasýl doðdu ve kaç yýldýr belediye baþkanlýðý görevini yürütmektesiniz?

Beycanlý: Ýlk Belediye baþkanlýðý fikri arkadaþlarýmýn isteði ile doðmuþtu. Fakat belediye baþkaný olduktan sonra köylülerin sorunlarý ile ilgilenme, belediyeye bir takým yenilikler getirme heyecaný ve enerjisi bende devamlýlýk isteði uyandýrdý. 19 yýldýr bu görevi severek yürütmekteyim.

HALKIN SESÝ: Yýllardýr sandýktan siz çýkýyorsunuz. Bu baþarýda büyük pay sizin mi partinizin mi?

Beycanlý: Belediye baþkanlýk seçimlerinde kiþisel kapasitenin ve çevre iliþkilerinin payý yüksektir. Her ne kadar da þahýslara yönelik desek bile toplum üzerinde partinizin gücü, etkisi ve imajýnýn etkisi de inkâr edilemez bir gerçektir.

HALKIN SESÝ: Denk bütçe yerel yönetimlerde zor görünüyor ama 2008 yýlýnda Ýnönü Belediyesi’nin çok tartýþýlan bütçe açýðý vardý. O açýk kapatýldý mý yoksa kara delik büyüyor mu?

Beycanlý: Belediye açýðý diye bir olay yok. Yalnýzca belediyenin mali yapýsýnda bir daralma ve bozulma oldu. Biz Ýnönü Belediyesi olarak devamlý tasarruftan yana olduk. 2007 yýlýndan beri harcamalarýmýzý en aza indirgedik ve yaklaþýk 5 yýlda bir kiþi olarak artan personel sayýmýz olmuþtur. 2007 yýlýndaki hükümetlerin uygulamýþ olduðu belediyelerle ilgili nüfus politikasý, bilhassa kýrsal belediyeleri bir daralmanýn içine itmiþtir. 

Peki, neydi bu politika diye sorarsanýz, 2006 yýlý sonu itibarý ile bir nüfus sayýmý olmuþtu. Bu nüfus sayýmýnda belediyelerin devlet bütçesine katkýlarý nüfus esasýna göre alýnýr. Devletin mali gelirlerinin belli bir oraný belediyelerde yaþayan fert sayýsýna göre hesaplanýr, hal böyle olunca son sayýmda, - tabi bana göre- yasal olmayan, tartýþýlýr bir nüfus yapýsý ortaya çýkmýþtýr.. Bu sayým bilhassa öðrencilerin de olduðu dönem yapýlmýþtý. Nüfus sayýmýnda, inþaat furyasýnda adada bulunan iþçiler, özellikle 3.cü ülkelerden gelen, vatandaþ olmayan hatta belli bir süre burada kalýp geri dönecek olan insanlar da bu nüfus sayýmýna tabii tutulmuþlardý. O sayýmýn üzerinde belediyelere pay daðýtýldý.   

Hal böyle olunca geçmiþ yýllara oranla %30-40 azalama meydana geldi. Takdir edersiniz ki kýrsal kesim belediyelerinin gelirleri çok kýsýtlý olduðundan dolayý bütçemizin yaklaþýk %70’ini oluþturan devlet katkýsýnýn büyük bir azalmasý bizi büyük bir mali çýkmazýn içine itmiþtir. 2008 yýlýnda olay medyaya farklý lanse edilmiþtir ama belediyemizin bütçe eksikliðinin ana sebebi budur. Halen Ýnönü belediyesi faaliyetlerinin bir kýsmýný borçlanarak yürütmek zorunda kalýyor. Bu nüfus olayý düzelmedikten sonra bizim gibi kýrsal kesimdeki belediyelerin durumu bu þekilde olmaya devam edecektir.

HALKIN SESÝ: Elektrik kurumuna olan borç ne oldu?

Beycanlý: Maalesef bu borç durmaktadýr ama en yakýn zamanda kapatýlacaktýr.

HALKIN SESÝ: Köylülerin belediyeden beklentileri neler? Bu beklentilerin ne kadarýný karþýlayabiliyorsunuz?

Beycanlý: Eskiden köylüler belediyeden yol, su, temizlik gibi hizmetlerin sorunsuz ve tamam olmasýný bekliyordu. Ama þu an halk bunu aþmýþtýr ve belediyelerden daha fazla beklentilerle isteklerini dile getirmektedirler.

Köylüler daha duyarlý ve daha çevreci olmaya baþladý. Asfalt yapýlarýnýn alt yapýlarý yapýlýrken çevre düzenlemesi de birlikte devam etmektedir. Herkes mahallesinde bir yeþil alan veya oyun parký istiyor. Kýrsal kesimlerde sosyal aktiviteler daha çok öne çýkmaya baþlamýþtýr. Sosyal yapý buna doðru yön alýyor yani bundan 10 yýl önceki istekle þu an ki istekler tamamen farklýlaþmýþ durumdadýr. Ve biz tüm bu isteklere elimizden geldiði kadar yetiþmeye çalýþýyoruz.

HALKIN SESÝ: Þu an belediyenin devam eden çalýþmalarý nelerdir?

Beycanlý: Þu an köy içlerinde toprak yollarda asfalt çalýþmalarýmýz yürütülmektedir.

Diðer köylerde de bu çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Yaklaþýk 2000 ton civarýnda bir asfalt çalýþmamýz olacaktýr.

HALKIN SESÝ: Ýnönü belediyesi olarak yeni projeleriniz var mý?

Beycanlý: Evet var. Þu an hayata geçirmeye çalýþtýðýmýz 3 projemiz bulunuyor. Sanýrým bir iki ay içerisinde bunlarý hayata geçireceðiz. Her fýrsatta  söylediðim gibi merkezi hükümetlerin uyguladýðý politikalar artýk belediyelere pek bir katký veremiyor. Bizde kabuðumuzu kýrmaya karar verdik ve AB destekli projelerimizi hayata geçirmeye çalýþýyoruz.

AB orijinli bir Avrupa Birliði Kýrsal Kesim Kalkýndýrma Fonu’ ndan köylü halkýmýzýn eðitimine yönelik  bir projemiz var. Bu projemiz bütçeleþmiþ ve uygulama aþamasýna gelmiþtir. Diðer iki projemiz çevre köy halkýna hitap eden projelerdir. Projelerimizin ikincisi yaþlýlarýmýza ve özürlü vatandaþlarýmýza yönelik bir bakým evi, diðer projemiz ise kreþ öncesi çaðdaþ bir eðitim merkezi olarak hayata geçecektir.

HALKIN SESÝ: Dörtyol, Korkuteli ve Nergisli de Ýnönü belediyesine baðlý. Bu köyleri belediye hizmetleri ne oranda gidiyor?  Yerel yönetimle yeni tanýþan bu köylerdeki insanlar hizmetleriniz karþýsýnda nasýl tepki veriyorlar? Halkýn size tepkisi ne?

Beycanlý: Bu köylerdeki beklentiler de hemen hemen ayni þekildedir. Biz bu mesajý halkýmýzdan aldýk ve artýk bu yönde çalýþmalar yapacaðýz. Özellikle Kýrsal Kalkýnma Programý adý altýnda yapýlacak olan 3 proje de bölge halkýný memnun edecektir.

Bölge halký bilgisayardan, spora her türlü eðitim alabilecekleri bu projeler gençlerinde birçok isteðine cevap verecek þekilde düþünülmüþtür.

HALKIN SESÝ: Þu an iktidarda UBP var. UBP hükümetiyle aranýz iyi.. Size belediyeyle ilgili hangi konularda daha fazla yardýmcý olmalarýný bekliyorsunuz?

Beycanlý: Ben zaten hiçbir hükümetle ters düþmeyi sevmiyorum. Arada bir farklý fikirler olabiliyor tabi.

Hükümetler genelde belediyelere iyi gözle bakar mesajý veriyor. Ama toplumda görüldüðü gibi çok büyük bir katkýlarý yoktur.

Geçmiþ hükümette iç meseleler unutulmuþ dýþ meselelere aðýrlýk verilmiþti. Hal böyle olunca istemeden bazý konularda ayrý düþülmüþtür.  Yani geçmiþ hükümetlerle belediyelerin çatýþmasý hükümetin tüm enerjisini dýþ meselelere vermesinden dolayý olmuþtur. Þu anki hükümet iç meselelere daha çok ilgi göstermeye baþlamýþtýr.

HALKIN SESÝ: Belediye bünyesinde kaç iþçi ve memur çalýþmaktadýr? Herhangi personel sýkýntýnýz var mý?

Beycanlý: Belediyemizde belediye baþkaný da dahil olmak üzere 28 kiþi çalýþmaktadýr. Tüm herkes kadroludur. Mevcut 2007 yýlýnda çýkan belediye personel yasasýna göre Ýnönü belediyesinin çaðdaþ hizmet verebilmesi için kadrosundaki personelin 44 kiþi olmasý gerekiyordu. Ama biz kadromuzun  %55-60’ýný kullanýyoruz.  Tabi dönem dönem sýkýntýlarýmýz oluyor ama bütçemiz olmadýðý için þu an personel alamýyoruz. Ýnþallah en yakýn zamanda mali yapýmýzý düzeltir ve kadro sayýmýzý da yasalara göre uygulayabiliriz.  
Mevcut durumda personel alýnmasý belediyeyi çýkmaza sokmaktýr. Bu yüzden yeni personel alýmý için önce mali yapýmýzýn kesinlikle düzelmesi gerekmektedir.

HALKIN SESÝ: Geçen yýl grevlerle bayaðý sorun yaþadýnýz. Ýþçilerin sosyal yatýrýmlarýnýn yapýlmamasýndan dolayý greve gidilmiþti. Þuan yatýrýmlarýnýz ne durumda?

Beycanlý: Bizim belediyemizin sosyal yatýrýmlarý en düzenli yapýlan belediyelerden biridir. Yalnýzca mali problemlerimizden dolayý son 4-5 aydýr bir aksama olmuþtur bu da en yakýn zamanda giderilecektir. Sanýrým Eylül ayý içerisinde sorunumuz kalmayacaktýr.

HALKIN SESÝ: Belediye Baþkaný olarak hedeflerinize hangi oranda yakýn oldunuz?

Beycanlý: Þunu söyleyeyim öncelikle, hiçbir zaman tüm hedeflerinize ulaþamazsýnýz. Þartlar ve mali yapýlar bunu engellemektedir. Açýk söylemem gerekirse 19 yýldýr halkýma istediklerinden fazlasýný verebildiðime inanýyorum. Ama tüm hedeflerime ulaþtýðým da söylenemez. Þu ana kadar yaptýðým tüm hizmetler beni tatmin etmiþtir.

HALKIN SESÝ: 2010 yerel seçimlerinde yeniden aday olmayý düþünüyor musunuz?

Beycanlý: Benim belediye baþkanlýðýna her aday oluþumu inanýn ki içinde olduðum þartlar belirlemiþtir.
Son an karar vereceðim bir durumdur bu. Eðer þartlar aday olmamý gerektirirse aday olacaðým. Halkýn isteði de önemlidir.  Halkýn iradesine de saygý gösteririm.

HALKIN SESÝ: Ýnönü, yerel yönetimi olan bir köy. Bazý þehirler var köy gibi, bazý köyler var þehir gibi. Ýnönü sizce ne zaman þehir gibi köy olacak?
En büyük sorunumuz da bu yöndeydi, bizim yatýrýmcýyý köy içerisine nasýl çekebiliriz diye düþünmüþtük. Ama bundan önceki hükümetle bu konuda ters düþtüðümüzden dolayý bu yöndeki çalýþmalarýmýz ertelenmiþtir. Þu an ki hükümet bizim iç meselelerimizle daha yakýndan ilgili olduðundan en yakýn zamanda bu sorunu da çözeceðimize eminim. Hatta sayýn Maliye Bakaný ile bu konuda iki kez görüþmem olmuþtur. Bakanlýk olarak ne gibi teþviklerde bulunabilirler diye görüþtüm. Nüfusun arttýðý bir bölgede ekonomi rahatlar, istihdam açýlýr, çalýþma alaný geniþler ve bunlar da hükümetin desteði ile olacak iþlerdir.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Ahmet Havutcu'nun acý günü...
Baþbakan Yardýmcýlýðý ve Maliye Bakanlýðý Müsteþarý Ahmet Havutcu’nun dün vefat eden annesi Namiye Havutcu bugün son yolcuðuna uðurlandý.
Öncü'nün þikayeti üzerine belediye hesaplarý incelemeye alýndý
Ýnönü Belediye Baþkaný Ali Öncü, bir ihbar üzerine, “belediyenin bilgisayarlarý aracýlýðýyla muhasebe sisteminde farklý tarih ve zamanlarda yine farklý kullanýcý isimleriyle doðru olmayan iþlemler...
Ýnönü þehitleri anýldý
Maðusa Limaný’ndaki iþlerine giderken 12 Temmuz 1958’de otobüslerinin önü kesilerek þehit edilen 5 Ýnönülü ile milli mücadele yýllarýnda yine bu köyden þehit olanlar düzenlenen törenle anýldý.