Ana Sayfa >> ÝÇ HABERLER 14 Kasm 2017, Sal 16:10
KKTC Mersin Baþkonsolosu Ýnanýroðlu'ndan Cumhuriyet Bayramý mesajý
KKTC Mersin Baþkonsolosu Ýnanýroðlu'ndan Cumhuriyet Bayramý mesajýKKTC Mersin Baþkonsolosu Ayþen Volkan Ýnanýroðlu, 15 Kasým Cumhuriyet Bayramý dolayýsýyla yayýmladýðý mesajda, Kýbrýs Türk halkýnýn özgürlük ve baðýmsýzlýk mücadelesinin ardýndan 15 Kasým 1983 tarihinde ilan edilen Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’nin 34. Kuruluþ Yýl dönümünü Mersin’de kutlamanýn gururunu ve mutluluðunu yaþadýklarýný vurguladý.
Paylaş  
6
8
7
0

KKTC Mersin Baþkonsolosu Ayþen Volkan Ýnanýroðlu, 15 Kasým Cumhuriyet Bayramý dolayýsýyla yayýmladýðý mesajda, Kýbrýs Türk halkýnýn özgürlük ve baðýmsýzlýk mücadelesinin ardýndan 15 Kasým 1983 tarihinde ilan edilen Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’nin 34. Kuruluþ Yýl dönümünü Mersin’de kutlamanýn gururunu ve mutluluðunu yaþadýklarýný vurguladý.

Ýnanýroðlu, mesajýnda þunlarý kaydetti: 
“Cumhuriyetimizin ilanýndan önce Kýbrýs Türk halký 1963’ten 1974’e kadar Kýbrýs Rum tarafýnca uygulanan tüm baskýlara ve zulme karþýn direnmiþ, ayakta kalmayý baþarmýþ ve haklý mücadelesini sürdürerek Anavatanýmýz Türkiye’nin 1960 Anlaþmalarýndan kaynaklanan Garantörlük hakkýný kullanarak 1974 Barýþ Harekatýný gerçekleþtirmesiyle özgürlüðüne kavuþmuþ, 15 Kasým 1983 tarihinde Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etmiþtir.

Bilindiði üzere, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi Kýbrýs’ta iki toplumlu iki bölgeli ve siyasi eþitlik temeline dayalý bir anlaþmaya varmak için 50 yýldan bu yana Birleþmiþ Milletler himayesinde müzakereler sürdürülmektedir. Ancak, Kýbrýs Türk tarafý adada adil ve kalýcý bir çözüm saðlamak için iyi niyetle Kýbrýs Rum tarafýyla görüþmeleri yürütmeye çaba harcarken, Rumlar hayali ve tutarsýz nedenlerle görüþmelerden kaçmaktadýrlar. 

Son olarak, 28 Haziran 2017 tarihinde Ýsviçre’nin Crans Montana kasabasýnda toplanan 2. Kýbrýs Konferansý yaklaþýk iki hafta sürmüþ ve sonuçsuz kalmýþtýr. 

Bu sonuç, Kýbrýs Rum tarafýnýn 1968 yýlýndan bu yana sürdürülen müzakere süreçleri boyunca sergilediði uzlaþmaz tavrýný ve Kýbrýs Türk tarafýyla güç paylaþýmý ve siyasi eþitlik içeren bir anlaþmaya varmaya yönelik her türlü adýmdan imtina ettiðini bir kez daha açýkça ortaya koymuþtur. 7 Temmuz’da herhangi bir anlaþmaya varýlamadan sona eren Kýbrýs Konferansý neticesinde gelinen noktada, Kýbrýs konusuna, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu ve mevcut parametreler çerçevesinde bir federasyon oluþturma çabalarý da tükenmiþtir.

Bundan tam 34 yýl önce kurulan demokratik, laik ve çaðdaþ kurumlarýyla kökleþen bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz, uluslararasý toplumun yýllardýr Kýbrýs Türk tarafýna karþý sürdürdüðü haksýz ambargo ve izolasyonlara raðmen halkýmýzýn iradesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteði ile günden güne daha da geliþmekte ve güçlenmektedir. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesinin tamamlanmasýyla Anavatanýmýz Türkiye’den gelen su ile Anavatan Türkiye ile Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti arasýnda var olan gönül baðlarý daha da güçlenmiþ, su sorunumuz çözülmüþ, halkýmýz suya kavuþmuþtur. Bunun ardýndan, deniz altýndan kabloyla elektrik temin edilmesini içeren enerji anlaþmasý imzalanmýþtýr. Bu ve bunun gibi projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti ile devletimiz arasýndaki birlik ve beraberlik ile güçlü baðlar perçinleþecektir. 

Kýbrýs Türk halkýnýn her zaman yanýnda olan, maddi ve manevi desteðini esirgemeyen Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaþatacaðýz. Bu günlere ulaþmamýzda bizlere güç veren Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkýna þükranlarýmý sunarým.

Bu duygu ve düþüncelerle baþta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazýl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaþkanýmýz Rauf Raif Denktaþ’ý ve vatanýmýz uðruna canlarýný feda eden Aziz Þehitlerimizi rahmetle; Gazilerimizi, Kýbrýs Türk Mücahitlerimizi, Türk Silahlý Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetlerini þükran ve minnetle anar, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ve Mersin bölgesinde yaþayan tüm vatandaþlarýmýzýn Cumhuriyet Bayramý’ný en içten duygularla kutlarým.” 


Bu erie Emoji le Tepki Ver
1
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Pamir: "Rumlarýn çalýþmalarý uluslararasý hukuka aykýrý"
Uluslararasý Enerji Politikalarý Uzmaný Necdet Pamir, Türkiye’nin Münhasýr Ekonomik Bölge olarak kabul ettiði alanda Rumlarýn hukuksuz bir þekilde tek taraflý olarak faaliyetlerde bulunduðunu belirtti.
Ýbrahim Andaþ son yolculuðuna uðurlandý
Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý oyuncusu ve Andaþ Tiyatrosu kurucusu Ýbrahim Andaþ son yolculuðuna uðurlandý.
Demokrasi þehitleri anýldý
Kýbrýs’ta 1958 ile 1996 yýllarý arasýnda öldürülen gazeteciler ile 1976-1979 yýllarý arasýnda Ýstanbul, Adana ve Ankara’da öldürülen Kýbrýslý Türk öðrenciler, Lefkoþa Mezarlýðý’nda, Baþ...