Ana Sayfa >> EKONOMÝ 16 ubat 2017, Perembe 11:13
KTEZO ile KTEMB, mesleki eðitime katký için ortak hareket edecek
KTEZO ile KTEMB, mesleki eðitime katký için ortak hareket edecekKTEZO ile KTEMB, mesleki eðitime katký için ortak hareket edecek.
Paylaş  
37
45
32
0

Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odasý (KTEZO) ile Kýbrýs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliði (KTEMB) arasýnda bir süreden beridir sürdürülen görüþmeler sonucunda varýlan mutabakatla mesleki eðitim ve diðer sektörel konularda iki örgüt iþbirliðinde ileriye dönük somut adýmlar atýlmasý kararlaþtýrýldý. Yapýlan ortak açýklamada; KTEZO Sanayi Sitesi içerisinde inþa edilmekte olan Çýraklýk ve Yetiþkin Eðitim Merkezi Okul binasýnýn bulunduðu bölgenin bir çekim merkezi haline getirilerek elektrik sektöründe yaþanan ara eleman sorununun çözülmesi hedeflenmektedir denildi.

Bu amaçla okul inþaatýnýn bulunduðu bölgenin elektriksel projelendirmeleri, çevre düzenlemeleri, aðaçlandýrma çalýþmalarýnda yardýmlaþma ve bu alanda KTEMB lokali inþa edilmesi gibikonularda iþbirliðine gidilmesini öngören protokole KTEMB adýna Birlik Baþkaný Mehmet Nasiboðluve KTEZO adýna Oda Genel Koordinatörü Hürrem Tulga imza koydu.

Konuyla ilgili konuþan KTEMB Baþkaný Mehmet Nasiboðlu, “Paydaþ iki kuruluþ olarak ortak hedeflerimiz doðrultusunda bilgilerimizi ve deneyimlerimizi birleþtirerek sonuca ulaþmak istiyoruz. Birlikten kuvvet doðar!” dedi.

Oda Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da açýklamasýnda toplumsal kesimlerin birbirine karþý pozisyon aldýðý, sektörler arasý çatýþmanýn büyüdüðü deyimi yerindeyse yer yer iki kiþiyi bir araya getirmenin neredeyse mucizeye dönüþtüðü bir ülkede elektrik müteahhitleriyle dayanýþma içinde olmanýn kendilerini onurlandýrdýðýný vurguladý. Tulga devamla “önümüze bakacaðýz birbirimizden güç alarak umudu büyütmeye, toplumdaki dayanýþmayý büyütmeye devam edeceðiz” dedi.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Küresel mali piyasalarda yara sarma çalýþmalarý tüm hýzý ile devam ed...
Küresel mali piyasalarda yara sarma çalýþmalarý devam ediyor
Dolar güne 3,76'dan baþladý...
Dün 3,7710'dan kapanan dolar/TL haftanýn son iþlem gününe 3,76'nýn üzerinde baþlarken, euro ise 4,72'nin üzerinde iþlem görüyor.
MÜNHAL: Kýbrýs Postasý takým arkadaþlarý arýyor!
Kýbrýs Postasý, yeni dönem projelerinde çalýþmak üzere tam zamanlý 2 Haber Editörü ve Sosyal Medya Editörü istihdam edecektir.