Ana Sayfa >> LEFKOÞA 14 Kasm 2017, Sal 15:40
LTB'den 36 noktaya bisikleti kiralama istasyonu
LTB'den 36 noktaya bisikleti kiralama istasyonuLefkoþa Türk Belediyesi’nde nüfusu artýþý ile birlikte araç trafiði de artan baþkent Lefkoþa’da trafiði rahatlatacak ve þehirde bisiklet kullanýmýnýn artmasýný saðlayacak olan “Bisiklet Kiralama Ýstasyonu Ýþletme Sözleþmesi” imzalandý.
Paylaş  
20
22
18
3

Lefkoþa Türk Belediyesi’nde nüfusu artýþý ile birlikte araç trafiði de artan baþkent Lefkoþa’da trafiði rahatlatacak ve þehirde bisiklet kullanýmýnýn artmasýný saðlayacak olan “Bisiklet Kiralama Ýstasyonu Ýþletme Sözleþmesi” imzalandý.

Sözleþmeye LTB Baþkaný Mehmet Harmancý ve ihaleyi kazanan Yapým Ýnþaat Direktörü Ceren Ahmet Köse imza koydu.
Þehrin 36 noktasýnda baþlatýlacak Bisiklet Kiralama Sistemi ile özel araç kullanýmý ve araç trafiðinin azaltýlmasý ve Lefkoþa’da hem çevreci hem de saðlýk açýsýndan yararlý olan bisiklet kullanýmýnýn artýrýlmasý hedefleniyor.
Dünya’da farklý þehirlerde yer alan modern bisiklet kiralama sistemleri ile benzerlik gösterecek uygulamanýn yaþam bulmasý için LTB iþ birliði ile çalýþmalara en kýsa sürede baþlanacak ve 410 bisiklet Mayýs ayýnda yurttaþlar ve turistlerin kullanýmýna sunulacak.

LTB Baþkaný Mehmet Harmancý, ülke baþkentinde çevreci bir anlayýþ olan bisiklet kullanýmýnýn kimileri tarafýndan bir hayal olarak düþünüldüðünü, bugün LTB olarak Yapým Ýnþaat ile birlikte bu hayali gerçeðe dönüþtürecek imzayý atmanýn mutluluðunu

yaþadýðýný söyledi.
Dünya’nýn farklý ve çaðdaþ þehirlerinde bisiklet istasyonlarýna sýklýkla rastlandýðýný kaydeden Harmancý, bu uygulamanýn artýk Lefkoþa’da yaþam bulacaðýný ve böylece þehrin insanlarýnýn daha mobil hale gelmesine yardýmcý olacaðý, araç trafik yoðunluðu azaltýlýrken bunun çevreci bir anlayýþla yapýlacak olmasýnýn önemine dikkat çekti.
Çýkýlan ihale sonucunda 36 farklý istasyona 410 bisiklet yerleþtirileceðini belirten Harmancý, bu uygulama ile Lefkoþa’nýn gerçek anlamda deðiþim saðlanacaðýný belirtirken ayrýca Lefkoþalýlarýn geçmiþte daha sýklýkla kullandýklarý bisikletlerin yine günlük yaþam içerisinde daha fazla kullanýlacaðýný söyledi. Baþkan Harmancý, Uygulamanýn kiralama þeklinde olmasý nedeniyle, Lefkoþa’ya gelen turistlerin de çok rahat þekilde bisiklet kullanýmýndan yararlanabileceklerini ve þehri bisikletler ile gezebileceklerini söyledi.
Baþkan Harmancý, þehrin tamamýnda henüz bisiklet yollarýnýn bulunmadýðýný ve Lefkoþa’nýn ilk bisiklet yoluna 2 kilometrelik bir güzergahta birkaç aylýk süre içerisinde kavuþacaðýný söyledi. Ýdeal olanýn þehrin tamamýnda bisiklet yollarýnýn yapýmý ile bu tarz projelerin uygulanmasý olduðunu da sözlerine ekleyen Harmancý, bu ihale kapsamýnda tüm yatýrýmýn ilgili firma tarafýndan yapýlacaðýný, LTB’nin tek kuruþ harcamadan kiralama iþlemlerinden %21’lik kar payý ortaðý olacaðýný ve 10 yýl boyunca iþletme hakkýnýn Yapým Ýnþaat’a ait olacaðýný söyledi. Baþkan Harmancý, bu ihale ile saðlanacak gelirin de bisiklet yollarýnýn Lefkoþa’da yayýlmasýný saðlamak amacý ile kullanýlacaðýný da belirtti.
Ýmza töreninde konuþan Yapým Ýnþaat Direktörü Ceren Ahmet Köse Avrupa’da uzun yýllardýr var olan bisiklet kültürünün ülkemizde de yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik ilk adýmý attýklarýný belirterek hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Köse bu sistemle isteyen herkesin Lefkoþa’nýn herhangi bir noktasýna cüzi bir miktarla hem ulaþým saðlayýp hemde spor yapma imkaný bulacaðýný ifade etti. Köse ayrýca Baþkan Harmancý’nýn arabaya dayalý ulaþým sistemine bu ve bunun gibi yollarla altarnatifler bulacaðýna da inanç belirti.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
4
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
3
ONAY BEKLEYENLER
0
14 Kasm 2017, Sal
Kemal Söyleyen         - Lefkoþa
Benim gördüðüm lefkoþanýn tek eksiði düzgün yollar, aðaçlandýrýlmýþ çevre, Çimen ekilmiþ yemyeþil yerler.kiralýk bisiklet ise ltb den beklediðimiz bir icraattý sýrada osuruktan tayyare varmýþ baþkenti havadan izleme þansýna sahip olacaðýz ne mutlu bize

14 Kasm 2017, Sal
gürel tutan         - Marmara böl. Lþa
doðru dürüst araç yollarýmýz bile yok - çok afedersiniz LTB nin bu projesi don lastiksiz don giymeye benzer

14 Kasm 2017, Sal
Hasan A.Kirman         - Lþa
bisiklet yollarýný yapmadan bisiklet kiralayan zihniyet bir bizim Sn mustafa harmancýda var birde Afrika'da özellikle Sudan'ýn çeþitli þehirlerinde.

LTB'den Þht. Ecvet Yusuf Caddesi'nde yol kapatma duyurusu
Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) tarafýndan gerçekleþtirilen altyapý ve düzenleme projesi kapsamýnda, 17 Þubat Cumartesi günü ve 18 Þubat Pazar günü yapýlacak çalýþmalar nedeniyle, Þehit Ecvet Yusuf Ca...
Harmancý: "Baþkentte sokak hayvanlarýna yönelik zehirlemeler için polise...
Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Mehmet Harmancý son günlerde baþkent Lefkoþa’da yaþanan sokak hayvanlarý zehirlenmeleri ile ilgili olarak yaptýðý açýklamada LTB olarak þehirde yaþamý birlikte payla...
LTB 96 iþ yerini denetledi, 8 iþ yerine ihbar verdi
Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Halk Saðlýðý Þubesi ekiplerinin iþletmelere yönelik denetimleri kapsamýnda 5 Þubat  ile 9 Þubat tarihleri arasýnda 96 iþ yeri denetlendi.