Ana Sayfa >> ÝÇ HABERLER 12 Ekim 2017, Perembe 15:54
Þefik: “Lefke Ýlçe Seçim Kurulu önümüzdeki hafta açýklanacak”
Þefik: “Lefke Ýlçe Seçim Kurulu önümüzdeki hafta açýklanacak”Yüksek Mahkeme Baþkaný Narin Ferdi Þefik de hem ziyaret için hem de Meclis’te onaylanan Mahkemeler (Deðiþiklik) Yasasý’nýn yürürlüðe girmesi için gerekli imzayý dün attýðýný öðrenmesi nedeniyle Cumhurbaþkaný Akýncý’ya teþekkür etti.
Paylaş  
6
13
7
0

Yüksek Mahkeme Baþkaný Narin Ferdi Þefik de hem ziyaret için hem de Meclis’te onaylanan Mahkemeler (Deðiþiklik) Yasasý’nýn yürürlüðe girmesi için gerekli imzayý dün attýðýný öðrenmesi nedeniyle Cumhurbaþkaný Akýncý’ya teþekkür etti.

Þefik, yargýya güvenin yüksek olmasýndan iftihar ettiklerini ve yasadaki tadilat sonrasý bunu daha da pekiþtirecekleri ümidini dile getirdi.

Þefik, “Yargýmýzýn biraz yavaþ iþlediði hepimizin bildiði bir gerçek. Bunu da el birliðiyle inþallah bir þekilde halledeceðiz. Ýnþallah icra yasamýzý da bu sene ele alýrsak onu da halletmiþ olacaðýz” dedi.

YASA NELER GETÝRÝYOR?

Yüksek Mahkeme Baþkaný Þefik, Mahkemeler (Deðiþiklik) Yasasý’nýn mahkemelere neler saðlayacaðý sorusunu yanýtlarken “mahkemelerdeki kadrolarýn artacaðýný, özellikle kaza mahkemesi yargýçlarýnýn özlük haklarýyla ilgili sorunlara rahatlama getireceðini; ara emirlerinin katý kurallarýnýn biri ortadan kaldýrýldýðý için ara emri sayýsýnýn azalacaðýný ve böylece yargýçlarýn diðer konulara daha çok zaman ayýrabileceðini; disiplin yargýlama sürecinin de daha düzenli yapýlabileceðini” söyledi.

“LEFKE ÝSK ÖNÜMÜZDEKÝ HAFTA AÇIKLANACAK”

Lefke’de Ýlçe Seçim Kurulu’nun oluþturulamamasý konusundaki soru üzerine de Þefik, Lefke Kaza Mahkemesi Baþkaný’nýn seçildiðini ancak kadro olmadýðý için Mahkemeler (Deðiþiklik) Yasasý’nýn Resmi Gazete’de yayýmlanmasýndan sonra veya 18 Ekim’de emekli olacak bir yargýcýn yerine yeni kaza mahkemesi baþkanýnýn yemin ederek Lefke Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný olarak da görevine baþlayabileceðini anlattý.

Þefik, “Ýki haftalýk süre için farklý bir seçim kurulu oluþturup sonra deðiþtirmenin pratikte faydasý olmayacaktý. Zaten þimdi seçim yoktur. Sýrf kadro sorunu nedeniyle Lefke Ýlçe Seçim Kurulu’nun açýklanmasýný bir iki hafta ertelemiþ olduk ama önümüzdeki hafta açýklanacak” diye konuþtu.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Pamir: "Rumlarýn çalýþmalarý uluslararasý hukuka aykýrý"
Uluslararasý Enerji Politikalarý Uzmaný Necdet Pamir, Türkiye’nin Münhasýr Ekonomik Bölge olarak kabul ettiði alanda Rumlarýn hukuksuz bir þekilde tek taraflý olarak faaliyetlerde bulunduðunu belirtti.
Ýbrahim Andaþ son yolculuðuna uðurlandý
Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý oyuncusu ve Andaþ Tiyatrosu kurucusu Ýbrahim Andaþ son yolculuðuna uðurlandý.
Demokrasi þehitleri anýldý
Kýbrýs’ta 1958 ile 1996 yýllarý arasýnda öldürülen gazeteciler ile 1976-1979 yýllarý arasýnda Ýstanbul, Adana ve Ankara’da öldürülen Kýbrýslý Türk öðrenciler, Lefkoþa Mezarlýðý’nda, Baþ...