CTP - BG, Seçim Bildirgesi'ni açıkladı!

loading
4 Haziran, Perşembe
£

8.51

7.65

$

6.75

CTP - BG, Seçim Bildirgesi'ni açıkladı!

CTP - BG, Seçim Bildirgesi'ni açıkladı!

Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler, Seçim Bildirgesi'ni açıkladı.

CTP - BG, Seçim Bildirgesi'ni açıkladı!
banner
A- A A+

Kıbrıs Postası

Bu sabah Golden Tulip'te gerçekleşen program açıklamasında, CTP – BG Genel Sekreteri Asım Akansoy, bildirgenin, öngörülen değişim programını tanımlarken ülkedeki gidişatı Kıbrıslı Türk toplumunun yaşam standartını yükseltmeyi hedeflediğini kaydetti.

Akansoy, adaletin, özgürlüğün, kalkınmanın, eşitliğin sağlanması adına her türlü adımı atacaklarını ifade etti.

CTP – BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, Kıbrıs Türk Toplumu'nun kendine ait bir vizyonunu çalışma yapmaması nedeniyle, çok zor dönemler yaşadığını, CTP'nin 28 Temmuz'a giderken Kıbrıs Türk halkının refahını geliştirecek ekonomik anlamda atılım sağlamasını ortaya koyacak ve demokrasisini Kıbrıs sorununun çözümünü öngörecek hedeflere ulaşmak adına bir toplumasal vizyon oluşturmayı kendilerine görev edindiklerini kaydetti.

İşte Yorgancıoğlu'nun konuşmasından satır başlıkları...

Temel hedef daha üretken bir toplum yaratmaktır vee yapısal sorunları aşmış bir sisteme ulaşmaktır.

Ortak toplumsal vizyonumuzun kotarmaya çalıştığı siyasette köklü reformlar ekoomide köklü reformlar ve değişimler. Demokratik yaşamamımzda AB standartlarına ulaşmadır ve sosyal yaşamımızda sosyal adaletin sağlanacağı bir düzen yaratmaktır.

Geçmişte yaşadığımız iktidar deneyimini 28 temmuzdan sonra kullanmak hedefimiz vardır. Bu programın denetimini halkımızla birlikte yapacağız. Halkımızla günü gününe paylaşarak onların denetimine açacağız. Olası gecikmelerin nedenlerini sizlerle paylaşacağız. Başarılarımızı da ortaya koyduğumuz sonuçları da sizlerin görüş ve önerileirne açacağız.

Ekonomiyi geliştirme adına çaba ortaya koyabilirsiniz ama bunu sürdürebilime imkanından yoksunsanız başarabilme şansınız azdır. Hayatın her alanında yaratılacak değerlerin aynı zamanda sürdürülebilir olmasının da temeli atılacaktır.

Adalet kavramını halkımızın iliklerine kadar hissedecekleri kurumsal yapıya kavuşturmak hedeflerimiz arasındadır...

Rekabet edebilirlik, hayatın her alanında uygulanmalı.

Daha kaliteli eğitim ve hizmet için, işe girerken de iş hayatında da rekabet koşullarının olması gerekir.

Biz ürettiğimiz tüm politikaların insan merkezli olmasını önemsiyoruz. Çünkü hem hükümetlerin hem de devletlerin insan için olduğuna inanıyoruz...

Gelişmeyi sağlarken çevreyi korumak gibi bir sorumluluğumuz da var. Bu çok iyi bir denge içerisinde götürülmelidir.

Eşitlikçilik ve özgürlük vazgeçilmez unsurlarımızdan olacaktır

Nüfus politikaları bizim için önemlidir. Sosyal kimlilk ve çevre ileriki dönemde özen göstereceğimiz konular oalcaktır.

Sosyal adalet aslında ülkemizde insanlarımızın belki de hissetmedikleri için gelişi güzel davranmalarına neden olan bir konu.

Fırsat eşitliği hayatın her alanında, insanlarımızın bunu yakalaması için bütün tedbirleri alacağız.

Demokrasinin hayatın her alanında uygulanması, yaşanan bir gerçeklik olarak hayat bulması bizler açısından son derece önemlidir.

Özgürlük ve hukukun üstünlüğü yine önem verdiğimiz konulardır.

Biz kendimiz özne olacak mıyız? Bu ülkenin kaderini biz mi belirleyeceğiz, başkaları mı belirleyecek? Ülkemizde özne olma hakkımızdır.

Biz 28 Temmuz'dan sonra ülkemizde özne olmayı dünyada da etkin olmayı bir gereklilik olarak değerlendiriyoruz.

Hayatın bütün alanlarında ama aynı zamanda çalışma hayatında da insanlarımızın örgütlenebilmesi sendikal hakların verilebilmesi adına elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız.

Devlet veya hükümet insan için var olmalıdır. İnsan merkezli olmayan bir anlayışı artık Kıbrıs Türk halkının kabullenmesi mümkün değildir.

Kıt kaynakların etkin ve verimli kullanılması 28 Temmuz'dan sonra bizim vazgeçilmezimiz olacaktır.

Ekonomide düzenleyici denetleyici rol üstlenmesi devletin önemli bir görevdir.

Bir ülke kendi ihityaçlarını kendi kaynaklarıyla karşılıyorsa bu nedenle kendi kendine yeten bir ekonomi ve kendi kendini yöneten bir yönetim en büyük hedeflerden olacaktır.

Kamuda işlerein yavaş gitmesi.. Belki de bu nedenle insanların büyük oranda zararlara uğramasıdır.

Önümüzdeki dönemde kamuda verimliliği artırmak en önde gelen görevlerimizden olacaktır.

İşsizlik ülkemizi yakan acıtan yaşadığımız bir gerçekliktir. 2004'ten önceki dönemde ne kadar yaygın göç yaşandığı hepimizce bilinmektedir. Bizim dönemimizde ters göçün yaşandığı bilinen bir gerçektir ama son 4 yılda yine gençlerimizin işsizlik nedeniyle göç ettiklerini gördüğümüz bir gerçekliktir.

Bu insanlar birer değerdir ve kendi ülkelerine çok değerler yaratabilirler...

Önümüzdeki dönemde istihdam olanakları artırılarak gençlerimizin ve iş ihtiyacı olan insanlarımızın ülkede kalmaları sağlanacaktır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kota uygulamaları dâhil olmak üzere gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve eşitlik anlayışının toplumun tüm kesimlerince kabulü için gerekli çalışmaların başlatılmasını öngörür.

KKTC'de idare ile yurttaşların ilişkilerinin iyileştirilmesini, yurttaşların idare karşısında korunmasını ve yurttaşların idarenin denetlenmesine katılımını kolaylaştırmak amacıyla, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin üye ülkelere yönelik 2007 tarihli tavsiye kararının ekinde yer alan "İyi İdare Yasası"nı, KKTC hukuk sistemine uyarlayarak yürürlüğe koymayı öngörür.

BM parametreleri, 77-79 üst düzey anlaşmaları ve 23 Mayıs ve 1 Temmuz anlaşmaları ışığında, siyasi eşitliğe dayalı Birleşik Federal Kıbrıs'a ulaşmayı hedefler.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkileri önemser; Mali Yardım Tüzüğü'nün gelişerek uygulanması, Yeşil Hat Tüzüğü'nün geliştirilmesi, Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün hayata geçirilmesi, İslam Örgütü'ne üye ülkeler ve AB dışında kalan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm bölge ülkeleriyle doğrudan ekonomik, kültürel ve sportif ilişkilerin kurulması için gerekeni yapar.

Türkiye Cumhuriyeti ve tüm diğer ülke ve uluslararası kuruluş ile her alanda sağlıklı ilişkileri ve toplumsal onurumuzu gözeten saygı ve eşitlik yanlısı yaklaşımları önemser.

Siyasi ahlâka, açıklığa, şeffaflığa, demokratikliğe, hukukun üstünlüğüne, düşünce, inanç özgürlüklerine ve tüm özgürlüklere, toplumsal dayanışma ve farklılıklara saygıya önem verir. Siyasal ve bürokratik düzeni Kıbrıs Türk halkını ileri götürecek şekilde yeniden yapılandırmayı öngörür.

Toplumsal yönetişime, buna bağlı olarak sivil toplum yaşamının engelsiz gelişmesine ve medyanın özgür bir biçimde faaliyetlerini sürdürmesine önem veren bir siyaseti benimser.

Katılımcı bir anlayışla somut bir nüfus politikası oluşturulmasını öngörür.

Yeni vatandaşlıkların verilmesini keyfilikten çıkarmayı öncelikli olarak ele alır.

Yeni vatandaş olanların ilk Genel Milletvekilliği Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanamaması için gerekli düzenlemeleri öngörür.

Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık verilmesi yerine Cumhuriyet Meclisi'nin şeffaf bir biçimde bu görevi yürütmesini öngörür.

Her türlü ırkçı ve dar milliyetçi anlayışı reddeder; insan sevgisi ile şekillenmiş, halkların dostluğuna inanan, yurttaşları arasında din, dil, kültür, siyasi görüş, inanç, renk, doğum yeri ve köken farkı gözetmeksizin Anayasal yurttaşlık ilkesini yaşama geçirir.

Kıbrıs Türk Toplumu'nu oluşturan her bireyin nitelikli ve mutlu bir yaşam süreceği bir mesleğe sahip olmasının ortamlarını hazırlayacak insan yetiştirme ve eğitim politikalarını benimser.

Tüm sosyal dışlama sorunlarının tespitini ve ortadan kaldırılmasını gözetirken, engelli yurttaşların ve insanların sorunlarını çözümleyen ve onların toplum içinde engelsiz yaşamalarını sağlayan, kadınlara dönük ayrımcılığa karşı yasal tüm değişimleri yerine getirirken bu konuyu yaşamın bir düşünce temeli yapan ayrıca kadın haklarını geliştiren, gençlerin sorunlarını çözümleyen ve LGBTT bireylerin haklarını ele alan bir anlayışla toplumu şekillendirmeyi önemser.

Sendikaları, kendi kendine yeten bir ekonominin kurulmasında, üretimin artırılmasında ve adil gelir dağılımının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunacak paydaşlar olarak görür. Bu anlayışla, kamuda ve özel sektörde sendikalaşmayı teşvik eder. Bunun için gerekli olan düzenlemeleri yapar.

CTP-BG, KAYITDIŞILIKLA MÜCADELE bağlamında;

  • ? Toplumsal uzlaşıya önem verir.

  • ? Ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda eğitime yön vermeyi öngörür.

  • ? Kayıtlı yaşamın özendirilmesini savunur.

  • ? Denetim kapasitesinin artırılmasını ve caydırıcılığın sağlanmasını öngörür.

? Bu konuda güncel, geçerli ve güvenilir veriye dayalı olarak çalışmaların yürütülebilmesi için istatistikte AB standartlarına ulaşılmasını gözetir.

Kamu borç yükünün azaltılıp sürdürülebilir kılınacağı ve yeni borçlanmaların hizmet ve yatırım için olacağı, popülist anlayışlarla gelecek kuşakların yaşamlarından çalmayan bir anlayışı gözetir.

Her bir yurttaşın iş yapma veya hayatına yön verme imkânlarını artırmak adına kredi imkânlarına rahatlıkla ulaşabileceği evrensel normlarda faiz politikalarının geliştirilmesini gözetir.

Hizmetler sektörünün (turizm, eğitim, vd) gelişmesini hedeflerken üniversite sektörünün ekonomik, bilimsel, özerk ve demokratik gelişimini ve bu sektörler üzerinden yerelliğin evrensellikle buluşturulmasını öngörür.

Karayolu ulaşımında kamu ulaşımını teşvik eden, sağlıklı ulaşım imkânlarını ve trafik güvenliğini artıran anlayış ve düzenlemeleri öngörür.

Kooperatifçiliğin desteklenmesini ve gelişmesini amaçlarken özel girişimciliğin de tekelcilik çıkmazından kurtarılmasını öngörür.

Vizyon & Program belgesini, Temel Değer ve İlkelerimiz ışığında gelişmiş nitelikli ve kendi kendine yeten bir topluma dönüşerek adil ve kalıcı barışa hizmet edecek bir sistem yaratmak için yürütülecek çalışmalarımızın esası olarak görmekteyiz. Bu esas ışığında seçimin hemen sonrasında toplumun tüm kesimleri ile birlikte Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı'nı ele alarak katılımcılık ilkesi çerçevesinde geliştirmeyi öngörmekteyiz. Gerçekleştirilecek seçimin ardından uygulamalarımızın sonuçlarının sağlıklı bir diyalog ortamında düzenli, tarafsız ve bütünlüklü şekilde gözden geçirilmesine ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına katkı koyacak, tüm ilgili sosyal paydaşları kapsayan bağımsız bir komisyon oluşturulacaktır. Böylelikle tabuları sarsarak sürekli değişim ve gelişmeyi gündemde tutmayı amaçlamaktayız.

Eğitim sistemimizin çalışma yaşamında başarılı olabilmek için gereken bilgi ve becerileri vermemesinden dolayı ülkemizde özel sektör tarafından yaratılan orta ve üst düzey istihdamlar için bile artık KKTC vatandaşları tercih edilememektedir. Aynı zamanda iyi eğitim alan insanlarımız ise yurtdışında yaşamayı tercih etmekte, beyin göçü önemli bir soruna dönüşmektedir. Yıllarca KKTC'de bu sorunların üstesinden gelmek adına Türkiye'den gelen maddi kaynakları dağıtılıp vatandaşlara devlette istihdam olanağı sağlanması yolu seçilmiştir. Bu kaynaklar verimsiz destek programları için de kullanılmış, sonuç olarak devlet desteğine bağımlı bir özel sektör oluşmuştur. Bu durum ülkeyi personel giderleri ve transfer harcamaları aşırı derecede artmış bir kamu sektörü ile baş başa bırakmıştır. Türkiye'den gelen mali kaynaklarla bu durumun gelecekte de devam ettirilmesi mümkün değildir.

Ekonomimiz bugüne kadar Türkiye'den gönderilen kaynaklara aşırı bağımlı bir şekilde yönetilmiştir. Bu aşırı bağımlılığın yaşamımızın her alanında yarattığı sakıncalar ortadadır. Buna Kıbrıs sorununun çözümü ve küresel rekabet ortamına ayak uydurma gerekliliği de eklenince ülkemizde artık köklü bir değişime gidilmesi şarttır. Toplumsal vizyonumuzun hayata geçirilmesiyle birlikte ülkemizde verimlilik esaslarına göre örgütlenmiş kamu sektörü, hesap verebilir, rekabet edebilir ve özerk yapılara sahip olacak kamu hizmeti veren ekonomik kuruluşlar ve özel sektörden oluşan ekonomimiz bu bağımlılıktan kurtulmuş şekilde ekonomik büyümenin gücü konumuna gelmiş olacaktır.

Adil bir ekonomik yapı için gerek kamu, gerekse özel sektör eli ile yapılan işlemlerde şeffaflık sağlanmalıdır. Bir ihalenin sonucu, kamu arazisinin satımı, kamuya istihdam sağlanması, ayrıca şirketlerin bilançoları, kâr ve zararları vb. tüm konularda şeffaflık sağlanacak ve böylelikle adil rekabet ortamı yaratılacaktır. Hükümetin rolü, kamu sektöründe partizanlığı ortadan kaldıracak, özel sektörde, tekelleşmeyi önleyecek, tüketicinin ve çalışanların sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağlayacak ve yabancı işletmeler dâhil tüm işletmelere rekabetçi, adaletli bir ortam sunulmasını temin edecek, vergi toplanmasını ve gelirin adil bir biçimde paylaşılmasını olanaklı kılacak yasa ve tüzükleri oluşturup hayata geçirmektir. Bu, kayırmacılığın kökünü kazımak ve yasaların adil şekilde uygulanmasını temin etmek anlamı taşımaktadır.

Yüksek üretkenlik ekonominin her noktasında çok yönlü becerilere sahip olanların istihdam edilmesini gerektirir. Bu becerilerin insanımıza kazandırılması ise eğitim başta olmak üzere sosyal politikaların kalitesine bağlıdır. Mukayeseli avantajlı olduğu alanlarda rekabet edebilen ülkeler halklarının eğitimine, kalifiye çalışanların ülke içinde istihdam edilmesine ve ülke içinde eksik olan becerilere sahip yabancıların ve yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin ülkeye çekilmesine önem verirler.

Toplumsal ekonomik vizyonumuzun odağında insan vardır. Vizyonumuzda, İnsan özgür, demokratik, yaratıcı birey olarak ön plana çıkaracak siyasi, ekonomik ve sosyal süreçler yer almaktadır. İnsanların sosyal ve beşeri yönlerden gelişen, zenginleşen, desteklenen ve etkin kılınan, fırsat eşitliği ile donatılan ve bu sayede ekonomik ve sosyal kazancını azamileştirilen bir ülkede yaşayabilmesi öngörülmektedir. İnanıyoruz ki partimizin insana verdiği değerle tüm insanlarımızın demokratik ve ekonomik bakımdan zenginleşmesi, ülkemizin sosyal anlamda gelişmesi, ekonomik gücümüzün artması ve barış ile mümkün olabilecektir. Bu anlayışla tüm yurttaşlarımızın sosyal güvenlik, nitelikli eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini önemsemekteyiz. İnsanın ve toplumun değeri ile varlığının hiçbir ekonomik süreç tarafından ötelenemeyeceğini, engellenemeyeceğini belirtiriz.

banner

Yorumlar

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Diğer İÇ HABERLER