İÇ HABERLER
okuma süresi: 15 dak.

UBP’de kabinenin oylama dağılımı: İşte lehte, çekimser ve katılmayan isimler

UBP’de kabinenin oylama dağılımı: İşte lehte, çekimser ve katılmayan isimler

Kıbrıs Postası, UBP'de “kabine bazında” oylama katılımı bilgisini elde etti...

Yayın Tarihi: 30/08/21 16:08
Güncelleme Tarihi: 30/08/21 17:50
okuma süresi: 15 dak.
UBP’de kabinenin oylama dağılımı: İşte lehte, çekimser ve katılmayan isimler
VATAN Mehmet
A- A A+

UBP Parti Meclisi, tüzük değişikliğini oy çokluğuyla onayladı. Oylama Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner’in “zaferi” olarak değerlendiriliyor.

Kıbrıs Postası “kabine bazında” oylama katılımı bilgisini elde etti.

LEHTE  OY VEREN KABİNE ÜYELERİ

Buna göre oylamada Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu değişime lehte oy verdi.

Öte yandan UBP'de Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu da "olumlu" oy verdi. 

ÇEKİMSERLER, KATILMAYANLAR…

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ise çekimser kaldı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren oylamaya gelmedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise Parti Meclisi (PM) üyesi olmadığı için oy kullanamıyor.

SANER: “EN DEMOKRATİK ŞEKİLDE YAPILDI”

Genel Başkan Ersan Saner “oylamanın en demokratik şekilde yapıldığını” ifade ederek, kendisinin demokratik kişiliğiyle kabul gören bir şahıs olduğunu dile getirdi.

Tüzük değişikliğiyle ilgili 4 maddenin de tümünün Parti Meclisi’nden oy çokluğuyla onay aldığını ifade eden Saner, Genel Sekreter’in önümüzdeki 2 gün içerisinde tüzük kurultayını ilan edeceğini kaydetti.

            Ulusal Birlik Partisinin ……………tarihli Olağanüstü Kongresinde Onaylanan Ulusal Birlik Partisi Parti Tüzüğünde Değişiklik Yapılmak İstenen Maddelere İlişkin Değişiklik Önerileri Aşağıda Belirtildiği Şekilde Kurultayın Onayına Sunulur:

1- MEVCUT YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TÜZÜĞÜN PARTİ ÜYELİĞİNE BAŞVURMA VE KABUL’U DÜZENLEYEN 6. MADDESİNİN (7)’NCİ FIKRASI ŞU ŞEKİLDEDİR:

Parti Üyeliğine Başvurma ve Kabul

6.

(7)

Seçme ve Seçilme hakkı için ilan edilen ilk kongre tarihinden en az yüz seksen gün öncesinde partiye yapılan üyelik kayıt listeleri esas alınır.

DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ İSE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR:

Parti Üyeliğine Başvurma ve Kabul Şekli

6.

(7)

Seçme ve Seçilme hakkı için Kurultayın yapılacağı tarihten

en az yüz yetmiş gün öncesinde partiye yapılan üyelik kayıt listeleri esas alınır.

2- MEVCUT YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TÜZÜĞÜN ÜYELİĞİN SONA ERMESİNİ DÜZENLEYEN 8. MADDESİNİN (1)’İNCİ FIKRAININ (f) BENDİNDEN HEMEN SONRA AŞAĞIDAKİ YENİ (g) BENDİ KONMAK SURETİYLE DEĞİŞTİRİLİR.

DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ İSE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR:

Üyeliğin sona ermesi

8.

(1)

(g)

Tüm üyelerin oy verme hakkı bulunan, kurultay dahil parti içi seçimlerde üç defa üst üste oy kullanmayan üyenin üyeliği otomatik olarak düşer ve parti üyeliğinden kaydı derhal silinir.

3-MEVCUT YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TÜZÜĞÜN KURULTAY TOPLANTILARINI DÜZENLEYEN 21’İNCİ MADDESİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

Kurultay Toplantıları

21.

(1)

Olağan toplantılar:

Kurultayın olağan toplantıları en geç seçim ve halk oylaması yasasında aksi belirtilmedikçe iki yılda bir, Parti Meclisi’nin belirteceği yer ve zamanda yapılır. Toplantının yeri ve tarihi toplantı öncesi otuz gün içinde ilgililere basın yolu ile duyurulur.

 

 

(2)

Olağanüstü toplantılar:

Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi veya Kurultay üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi ile kurultay, Olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantılarda, toplantıyı gerektiren gündemden başka konu görüşülemez. Genel Başkanlığın, Parti Meclisi’nin veya Yüksek Disiplin Kurulu ile Merkez Denetçileri’nin herhangi bir nedenle boşalması hali dışında, seçim olağanüstü toplantı sebebi değildir.

DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ İSE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR:

Kurultay Toplantıları

21.

(1)

Kurultayın olağan toplantıları en geç seçim ve halk oylaması yasasında aksi belirtilmedikçe üç yılda bir, Parti Meclisi’nin belirteceği yer ve zamanda yapılır. Toplantının gündemi, yeri ve tarihi toplantı öncesi otuz gün içinde üyelere basın yolu ile duyurulur.

 

 

(2)

Olağanüstü toplantılar:

Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi veya üyelerin en az beşte birinin yazılı istemi ile kurultay, Olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantının gündemi, yeri, tarihi ve saati çağrıyı yapan organ tarafından belirlenir ve herhalukarda yedi günden az olmayacak bir süre içerisinde basın yoluyla üyelere duyurulur.

Olağanüstü toplantılarda, toplantıyı gerektiren gündemden başka konu görüşülemez. Genel Başkanlığın, Parti Meclisi’nin veya Yüksek Disiplin Kurulu ile Merkez Denetçileri’nin herhangi bir nedenle boşalması hali dışında, seçim olağanüstü toplantı sebebi değildir.

 

 

(3)

Olağan ya da olağanüstü olduğuna bakılmaksızın, seçim gündemi ile toplanacak kurultaylarda, Parti Meclisinin Kurultayın açılmasından önce, açık oylama ile vereceği bir karar ile, oy verme işlemlerinin birden fazla yerde ve/veya kurultayın açılacağı günü takip eden günde yapılmasına karar verilebilir.

4- MEVCUT YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TÜZÜĞÜN YOKLAMAYI DÜZENLEYEN 23’ÜNCÜ MADDESİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

Yoklama

23.

Kurultay, Genel Sekreter’in yapacağı yoklamadan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğunun mevcudu ile açılır. İlk çağrı üzerine salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir saat ertelenir. İkinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda yeter sayı aranmaz ve katılacak üyelerle yetinilir. Olağanüstü Kurultay’da da yöntem aynıdır.

DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ İSE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR:

Yoklama

23.

Kurultay , Genel Sekreteri’in yapacağı yoklamadan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğunun mevcudu ile açılır. İlk çağrı üzerine salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir saat ertelenir. İkinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda yeter sayı aranmaz ve katılacak üyelerle yetinilir. Olağanüstü Kurultay’da da yöntem aynıdır. Karar yeter sayısı ile ilgili Siyasal Partiler Yasası ve/veya işbu Tüzükte belirtilen bütün hükümlerde, oy verme işlemlerinin, Tüzük kuralları mucibince birden fazla oy verme merkezinde yapılacağı hallerde, kullanılan toplam oy sayısı esas alınır.

5-MEVCUT YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TÜZÜĞÜN BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞUMUNU DÜZENLEYEN 24’ÜNCÜ MADDESİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

Başkanlık Divanının Oluşumu

24.

(1)

Kurultay’da, gündeme geçilmeden önce, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve üç Kâtip seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur.

 

 

(2)

Kurultay Başkanı, açık oyla seçilir. Aday tek ise seçim yapılmaz. Başkan Yardımcısı ve Kâtipler de aynı yöntemle seçilir.

 

 

(3)

Başkanlık Divanı, gündemi uygulamak, görüşmeleri yönetmek, toplantı düzenini sağlamak, düzeni bozanlara karşı toplantıdan çıkarma dahil gerekli müeyyideleri uygulamak, tutanağı düzenlemek, sayım ve dökümü denetlemek ve tasnif sırasında veya sonradan yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamakla görevlidir.

DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ İSE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR:

Başkanlık Divanının Oluşumu

24.

(1)

Kurultay’da gündeme geçilmeden önce, üyeler tarafından ve üyeler arasından bir Başkan, bir Başkan yardımcısı ve üç üye seçilerek başkanlık divanı oluşturulur.

 

 

(2)

Kurultay başkanlık divanı üyeler tarafından ve üyeler arasından açık oyla seçilir.

 

 

(3)

Tüzüğün 21(3) maddesi uyarınca, oy verme işleminin birden fazla yerde yapılmasına karar verilmesi halinde Oluşturulan başkanlık divanı, oy verme yerlerinde, oy verme işlemini ve sayımını sevk ve idare etmek ve oy verme işlemi ve sayımı ile ilgili yapılan itirazları karara bağlamak üzere birer alt divan görevlendirir. Oy verme yerlerinin her birinde oluşturulacak alt divanlar; birer Başkan, birer Başkan yardımcısı ve üçer üyeden oluşur. Alt divanlar, seçilecek olan başkanlık divanı tarafından görevlendirmek suretiyle belirler.

 

 

(3)

Kurultay başkanlık divanı, gündemi uygulamak, görüşmeleri yönetmek, toplantı düzenini sağlamak, düzeni bozanlara karşı toplantıdan çıkarma dahil gerekli müeyyideleri uygulamakla, Kurultaydaki düzenin ve güvenliğin sağlanması, oy verme işlemlerinin yönetilmesi, oy sayımı, dökümü ve tasnifi ile görevlidir.

 

 

(4)

Birden fazla yerde oy verme işleminin yürütüleceği hallerde, oy verme yerlerinde düzenin ve güvenliğin sağlanması, oy verme işlemlerinin yönetilmesi, oy sayımı, dökümü ve tasnif işlerinin yürütülmesi alt divanların görevidir. Böyle bir halde Alt divanlar, Başkanlık divanının gözetim ve denetiminde karar ve talimatlarına uygun olarak çalışır. Başkanlık divanı, gerek duyması halinde alt divanlardaki Başkan, Başkan yardımcısı veya üyeleri ve/veya tüm alt divanı görevden alabilir ve yerine yenilerini görevlendirebilir.

 

 

(4)

Birden fazla yerde oy verme işleminin yürütüleceği hallerde, oy verme yerlerinde, sayım ve tasnif ve/veya seçim ile ilgili yapılacak tüm itirazlar ilçelerdeki Alt Divanlar tarafından karara bağlanır. Alt divanın vermiş olduğu kararlara yapılacak itirazlar Başkanlık divanına yapılır ve başkanlık divanının verdiği kararlar kesindir. Oy verme, sayım, tasnif ve seçim dışındaki tüm itirazlar Başkanlık divanına yapılır.

 

 

(5)

Oyların açık sayımı ve dökümü Başkanlık Divanınca yapılır. Bununla birlikte, birden fazla yerde oy verme işleminin yürütüleceği hallerde bu işlemler oy verme yerlerindeki alt divanlar tarafından yapılır. Sayım ve döküm işlemlerini tamamlayan alt divanlar oy pusulalarını, sandıkları ve tutanakları derhal Kurultay başkanlık divanına yazılı tutanak karşılığı teslim eder.

 

 

(6)

Oyların birleştirilmesi ve sonuçlarının ilanı Başkanlık Divanı tarafından yapılır.

6- MEVCUT YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TÜZÜĞÜN PARTİ GENEL BAŞKANININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINI DÜZENLEYEN 31’İNCİ MADDESİNDEN HEMEN SONRA, GENEL BAŞKANLIĞIN BOŞALMASINI DÜZENLEYTEN YENİ 31A MADDESİ KONMAK SURETİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ÖNERİLİR:

Parti Genel Başkanlığı’nın Boşalması

31 A.

Genel Başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde Genel Sekreter, boşlama tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde, Genel Başkan seçimi gündemi ile toplanarak Olağanüstü Kurultay tarihini belirlemek üzere Parti Meclisi’ni toplantıya çağırır.

            Genel Sekreter’in 15 (on beş) günlük süre içerisinde bu görevi yerine getirmemesi halinde Parti Meclisi, Genel Başkanlık seçimi gündemli Olağanüstü kurultay tarih ve yeri belirlemek üzere Genel başkanlığın boşaldığı tarihi takip eden 15’inci (on beşinci) gün (saat:14:00’da ), Parti Genel Merkez’inde toplanır.

8-MEVCUT YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TÜZÜĞÜN PARTİ MECLİSİNDE BOŞALMALARI DÜZENLEYEN 37’NCİ MADDESİNİN (1)’İNCİ ve (2)’NCİ FIKARASI ŞU ŞEKİLDEDİR:

Parti Meclisinde Boşalmalar

37.

(1)

Özürsüz üst üste üç Parti Meclisi toplantısına katılmayan Parti Meclisi üyesi Parti Meclisi üyeliğinden çekilmiş sayılır.

 

 

(2)

Görevden çekilmiş sayılan Parti Meclisi üyelerinin 30. maddesinin (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen kişiler olması halinde Parti Meclisi bu üyeler olmaksızın toplanır ve üye tam sayısı ona göre saptanır.

DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ İSE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR:

Parti Meclisinde Boşalmalar

37.

(1)

Özürsüz üst üste üç Parti Meclisi toplantısına katılmayan Parti Meclisi üyesi Parti Meclisi üyeliğinden çekilmiş sayılır.

 

 

(2)

Görevden çekilmiş sayılan Parti Meclisi üyelerinin 32’nci maddesinin (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen kişiler olması halinde Parti Meclisi bu üyeler olmaksızın toplanır ve üye tam sayısı ona göre saptanır.

10-MEVCUT YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TÜZÜĞÜN PARTİ GENEL BAŞKANINA VEKALET VE GÖREVDEN ALINMAYI DÜZENLEYEN 44’ÜNCÜ MADDESİNİN (1)’İNCİ FIKRASI ŞU ŞEKİLDEDİR:

Parti Genel      Başkanı’na vekâlet ve görevden alınma

44.

(1)

Parti Genel Başkanlığı’nın herhangi bir nedenle boşalması halinde Genel Sekreter, Parti Genel Başkanlığı’na vekalet eder ve 45 gün içerisinde Kurultayı çağırarak Genel Başkan’ın seçimini sağlar.

DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ İSE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR:

Parti Genel      Başkanı’na vekâlet

44.

(1)

Parti Genel Başkanlığı’nın herhangi bir nedenle boşalması halinde Genel Sekreter, Parti Genel Başkanlığı’na vekalet eder.

GEÇİCİ MADDE ÖNERİLERİ:

Geçici Madde

(Koruma)

1.

Bu (Değişiklik) Tüzüğü yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak olan ilk Kurultay ve öncesinde yapılacak olan Kongrelerde (“İlçe Örgütleri; İlçe,Köy veya Mahalle Kongreleri, İlçe,Köy veya Mahalle Başkanları veya Yönetim Kurulları, İlçe Disiplin Kurulları, İlçe Denetçileri.” “Kadın Kolları; İlçe Kadın Koları Başkan ve Yönetim Kurulları, Kadın Kolları, Köy/Mahalle Başkan ve Yönetim Kurulları.” “Gençlik Kolları; İlçe Gençlik Kolları, Başkan ve Yönetim Kurulları, Gençlik Kolları, Köy/Mahalle Başkan ve Yönetim Kurulları.”), hali hazırda seçilmiş olduğu görev ve/veya makam için müracaat edecek olan üyelere işbu tüzüğün 6’ncı maddesinin (7)'nci fıkrasında belirtilen süre aranmaz.

Geçici Madde

(Koruma)

2.

Bu (Değişiklik) Tüzüğü yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak olan ilk Kurultay’da, Parti Meclisi kararı aranmaksızın oy verme işlemi, Kurultayın açıldığı günü takip eden günde, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinin oy verme işleminin yapılacağı “Lefkoşa Oy Verme Yeri” ve Gazimağusa ve İskele ilçelerinin oy verme işleminin yapılacağı “Gazimağusa Oy Verme Yeri” olmak üzere iki oy verme yerinde yapılacaktır.

 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Haberi Facebook'ta gör