Ana Sayfa >> GAZÝMAÐUSA 14 Kasm 2017, Sal 07:33
144 bin TL ile baþlayan vurgun soruþturmasýnda meblað 518 bin TL'ye yükseldi
144 bin TL ile baþlayan vurgun soruþturmasýnda meblað 518 bin TL'ye yükseldiMaðusa’da faaliyet gösteren Evolve Park isimli konaklama iþletmesinin genel müdürü Gizem Kaya alyhindeki polis soruþturmasý devam ediyor. Kaya’nýn zimmetine geçirdiði iddia edilen miktar 518 bin TL’ye ulaþtý.
Paylaş  
8
16
8
0

KIBRIS POSTASI - Nadire Bahadi

Maðusa’da faaliyet gösteren Evolve Park isimli konaklama iþletmesinin genel müdürü Gizem Kaya alyhindeki polis soruþturmasý devam ediyor. Kaya’nýn zimmetine geçirdiði iddia edilen miktar 518 bin TL’ye ulaþtý.

Maðusa’da 2016 yýlý Temmuz ayý ile 2017 yýlý Ekim aylarý arasýnda genel müdürü olduðu Evolve Park isimli iþ yerinden 1 milyon TL zimmetine geçirdiði gerekçesi ile tutuklanan Gizem Kaya aleyhindeki soruþturma devam ediyor.

Soruþturma maksatlý 10 gündür tutuklu bulunan Kaya dün yeniden ek tutukluluk talebi ile Maðusa Kaza Mahkemesi’nde yargýç karþýsýna çýkarýldý.

Yürütülen soruþturma çerçevesinde zanlý Kaya’nýn zimmetine geçirdiði iddia edilen miktar 518 bin TL’ye ulaþýrken, mahkeme soruþturma amacý ile zanlý Kaya’nýn 4 gün daha poliste tutuklu kalmasýna karar verdi.

HESAPLAR MERCEK ALTINDA

Olayýn soruþturmasýný yürüten polis memuru Mehmet Emin Doðan mahkemede verdiði ifadesinde, zanlý Gizem Kaya’nýn Temmuz 2016- Ekim 2017 tarihleri arasýnda genel müdür olarak çalýþtýðý Evolve Park isimli iþ yerine ait, mini bar, cafe ve restorandan 144 bin TL’lik malýn karþýlýðý olan parayý kasaya yatýrmadýðý gerekçesi ile 2 Kasým 2017 tarihinde polise bir þikayette bulunulduðunu anýmsattý.

 2 Kasým 2017 tarihinde zanlý Kaya’nýn saat 21:00 sýralarýnda tutuklandýðýný belirten Doðan, 3 Kasým 2017 tarihinde zanlýnýn mahkeme huzuruna çýkarýlarak aleyhinde 3 gün tutukluluk süresi temin edildiðini belirtti. Bu süre içinde zanlýnýn ikametgahýnda arama yapýldýðýný söyleyen Doðan, mesele ile ilgili olarak iþ yerine ait 6 adet kredi kartý fiþi, 3 adet banka dekontu ve 1 adet cep telefonun bulunarak emare alýndýðýný belirtti.

Ayný gün mesele ile ilgili olarak ifadeler temin edildiðini belirten Doðan, zanlý Kaya’nýn 6 sayfalýk gönüllü ifade verdi ðini, olayla ilgili hiçbir þeyi kabul etmemekle beraber bazý iddia ve beyanlarda bulunduðunu kaydetti.

Yürütülen soruþturma kapsamýnda iþ yerine ait dýþ murakýbýn hazýrladýðý 1 Ocak 2017- 30 Ekim 2017 tarihli muhasebe raporlarýnýn temin edildiðini belirten Doðan, bu muhasebe raporundan þirketin kazandýðý para ile banka hesabýna yatýrýlan para arasýnda 239 bin TL’lik bir fark oluþtuðunun tespit edildiðini söyledi.

PERSONEL MAAÞLARINDA DA AKSAKLIK TESPÝT EDÝLDÝ

Zanlýnýn 6 Kasým 2017 tarihinde yine mahkeme huzuruna çýkarýlarak aleyhinde soruþturma maksatlý 7 gün tutukluluk süresinin temin edildiðini belirten polis memuru Mehmet Emin Doðan, bu süre içerisinde 34 kiþiden ifade alýndýðýný, ayný zamanda 1 Temmuz 2016 – 31 Aralýk 2016 tarihlerini içeren murakýp raporunda da yine bankaya yatýrýlmasý gereken miktardan 135 bin TL’nin eksik yatýrýldýðý yönünde tespitte bulunulduðunu söyledi.

Yürütülen soruþturma kapsamýnda tespit edilen evraklar arasýndaki iptal fiþlerinin incelendiðini belirten Doðan, bu iptal fiþleri üzerinde birçok müþteri isimleri yer aldýðýný ve bu þahýslara ulaþýlmasý gerektiðini belirtti.

Yapýlan incelemelerde personelin maaþ ödemelerinde de bazý aksaklýk ve eksiklerin olduðunun tespit edildiðini belirten Doðan,buyönde de birçok ifade temin edilirken bu ifadelerin de yeni ifadeler doðurduðunu kaydetti. Ýfade alýnmasý gereken þahýslarý zanlýnýn bire bir tanýdýðýný belirten Doðan, þu ana kadar kaybolan miktarýn 518 bin TL’ye ulaþtýðýný açýkladý. Zanlý aleyhindeki soruþturmanýn devam ettiðini belirten Doðan, zanlýnýn serbest kalmasý halinde alýnacak ifadelere etki etmesinin muhtemel olduðunu belirterek zanlýnýn 8 gün daha poliste tutuklu kalmasýný talep etti.  Ýddia Makamý adýna davayý yürüten Savcý Serhan Bundak zanlý aleyhindeki tutukluluk süresinin  4 gün ile sýnýrlandýrýlmasýný talep ederken zanlý avukatýnýn süreye itiraz etmemesi nedeni ile mahkeme Gizem Kaya’nýn 4 gün daha tutuklu kalmasýna karar verdi.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
1
 
0
 
0
 
1
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Acýlý baba Peter Dede Kýbrýs Postasý'na konuþtu: "Sebep ne olursa olsun...
Maðusa’da dövülerek öldürülen Kennedy T. Dede’nin cenazesini devralmak için ülkeye gelen acýlý baba Peter Dede dün oðlunun ölümüne sebep olan zanlýlarýn mahkemesini takip etti. Kýbrýs Postasý...
Cinayet kurbaný Kennedy Dede'ye Maðusa'da son veda...
Cinayete kurban giden Kennedy Dede için Maðusa EMU Chapel'de tören düzenlendi.
Maðusa'da alkollü içki ruhsatlarý yenileme için son tarih 28 Þubat
Alkollü içki izinlerini 2018 yýlý için yenilemek isteyen Gazimaðusa’daki iþletmelerin 28 Þubat’a kadar Gazimaðusa Kaymakamlýðýna dilekçe vermeleri istendi.