Ana Sayfa >> ÝÇ HABERLER 16 Temmuz 2017, Pazar 15:05
Ercilasun: "Su ihtiyaçlarýna göre sulama programlarý oluþturulmalý"
Ercilasun: Ziraat Mühendisleri Odasý, Türkiye’den gelen suyun tarýmsal maksatlý kullaným aþamasýna gelindiðinde, efektif bir þekilde kullanýlabilmesi için sulama programlarý oluþturulmasý ve bölgelere göre ayrýlmasý gerektiðini belirtti.
Paylaş  
20
25
14
0

Ziraat Mühendisleri Odasý, Türkiye’den gelen suyun tarýmsal maksatlý kullaným aþamasýna gelindiðinde, efektif bir þekilde kullanýlabilmesi için sulama programlarý oluþturulmasý ve bölgelere göre ayrýlmasý gerektiðini belirtti.

Oda Baþkaný Mehmet Ercilasun, tarým alanlarýnda kullanýlacak suyun etkin ve verimli kullanýmý konusunda odanýn görüþ ve önerilerini içeren bir yazýlý açýklama yaparak, bu baðlamda sulama programlarý oluþturulmasýný istedi.

Açýklamasýnda küresel ýsýnma nedeniyle yer altý su kaynaklarýnýn azaldýðýna iþaret eden Ercilasun, sulu tarýmýn en yoðun olduðu Güzelyurt bölgesinde son bir yýlda narenciye alanlarýnýn yüzde 10 azaldýðýný kaydetti.

“Bu baðlamda yeraltý su kaynaklarýnýn azalmasý ve baþta tarýmsal ürün ihracatý ile birlikte çok büyük kayýplara sebebiyet vermektedir” diyen Ercilasun þöyle devam etti:

“Ülkemizde Gayri Safi Milli Hasýla'nýn yüzde 5,6’si tarým sektöründen, ihracatýn yüzde 25,61’i tarýmsal ürünler ve yüzde 58,84’ü iþlenmiþ tarým ürünlerinden karþýlanmaktadýr. Bu veriler toplam ihracat içerisinde tarýmýn yüzde 84,45 pay ile ülkemiz için ne denli önemli olduðunu göstermektedir. Ülkede tarýmsal ürün ihracatýnýn önemli bir bölümü sulu tarým ürünleri ile yapýlmaktadýr. Bu baðlamada kuraklýðýnda etkisi ile de azalan tarýmsal üretimin yeniden yapýlanmasý ve üretim faaliyetlerinim devamlýðý için Türkiye'den gelen tarýmsal amaçlarýmýz için kullanýlacak suyun önemi daha da ön plana çýkmýþtýr.”

“SULAMA PROGRAMLARI OLUÞTURULMALI”

Türkiye’den gelen suyun tarýmsal maksatlý kullaným aþamasýna gelindiðinde, efektif bir þekilde kullanýlmasý gerektiðini dile getiren Ercilasun, özellikle mevcut bitki desenlerinin bir çatý altýnda toplanýp söz konusu bitkilerin (narenciye, enginar, patates, sebzeler, meyve aðaçlarý ve sulu yem bitkileri) su ihtiyaçlarýna göre sulama programlarýnýn oluþturulmasý ve bölgelere göre ayrýlmasý gerektiðini belirtti.

“Mevcut çeþitlerin alan büyüklüklerine ve çeþit ihtiyacýna göre su miktarlarýnýn belirlenmesine dikkat edilmesinin projelenme sonrasýnda daha efektif bir su daðýtýmýna olanak vereceðini de öngörmekteyiz” diyen Ercilasun, þöyle devam etti:

“Ülkemizde mevcut iþletmelere ait parsellerin küçük ölçekli olmasý su daðýtým konusunda önümüze çýkacak en büyük engellerden bir tanesi olacaðý ve bu sorunun giderilmesi konusundaki çalýþmalara çok büyük önem arz etmektedir. Yine bu sýkýntýnýn aþýlabilmesi için ise üreticilerin bir çatý altýnda toplanmasý gelecek olan suyun daha kolay ve daha denetimli bir þekilde daðýtýlmasýnýn yanýnda elde edilecek tarýmsal ürünlerinde pazarlanmasýnda büyük kolaylýklar saðlayacaðýný düþünmekteyiz. Bu konuda yapýlacak çalýþmalarda yararlanýcý kesimi oluþturan üretici birlikleri ve ilgili sivil toplum örgütlerinin katkýlarýndan daha fazla yararlanýlmasýný gerekmektedir.

Tarýmsal alanlarýn su ihtiyaçlarýna göre hem mevcut sularýn hem de Türkiye’den gelen tarýma verilecek suyun otomasyon ile verilmesi daha efektif, adaletli ve daha randýmanlý kullanýlmasýný saðlayacaktýr. Güzelyurt bölgesinde mevcut yer altý sulama sistemlerinin kapasitesi düþük olduðundan gelecek tarýmsal suyun bu hatlarla bahçelere iletilmesi randýmanlý olmayacaktýr. Mevcut hatlarla gelecek suyun bölgesel daðýtýmý düþünülürse gelen suyun debisini tam olarak iletebilmeleri mümkün gözükmemektedir.

“NET BÝLGÝLENDÝRME OLMAMASI SIKINTI”

Ülkemizdeki üreticilere özellikle tarýmsal suyun daðýtýmý ve kullanýmý konusunda net bir bilgilendirme yapýlmadýðýndan birçok endiþe ve bilgi kirliliði meydana gelmekte bu da ileride doðacak büyük sýkýntýlarýn temelini oluþturabilmektedir.’’

Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Pamir: "Rumlarýn çalýþmalarý uluslararasý hukuka aykýrý"
Uluslararasý Enerji Politikalarý Uzmaný Necdet Pamir, Türkiye’nin Münhasýr Ekonomik Bölge olarak kabul ettiði alanda Rumlarýn hukuksuz bir þekilde tek taraflý olarak faaliyetlerde bulunduðunu belirtti.
Ýbrahim Andaþ son yolculuðuna uðurlandý
Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý oyuncusu ve Andaþ Tiyatrosu kurucusu Ýbrahim Andaþ son yolculuðuna uðurlandý.
Demokrasi þehitleri anýldý
Kýbrýs’ta 1958 ile 1996 yýllarý arasýnda öldürülen gazeteciler ile 1976-1979 yýllarý arasýnda Ýstanbul, Adana ve Ankara’da öldürülen Kýbrýslý Türk öðrenciler, Lefkoþa Mezarlýðý’nda, Baþ...