Ana Sayfa >> GÝRNE 17 ubat 2017, Cuma 07:55
Güngördü: "Ýþim bitmedi, yine adayým"
Güngördü: Girne Belediyesi Baþkaný Nidai Güngördü, “Gerek yaptýðýmýz iþlerin devamý gerekse yapmak isteyip de henüz yapamadýðýmýz projeleri hayata geçirmek için bir sonraki dönemde Girne Belediye Baþkanlýðý görevine adayým ve en iyi þekilde hazýrlanarak halkýn önünde ikinci bir sýnava çýkacaðým” dedi.
Paylaş  
45
54
38
3

Kýbrýs Postasý - Ahmet Vamýk

Girne Belediyesi Baþkaný Nidai Güngördü, “Gerek yaptýðýmýz iþlerin devamý gerekse yapmak isteyip de henüz yapamadýðýmýz projeleri hayata geçirmek için bir sonraki dönemde Girne Belediye Baþkanlýðý görevine adayým ve en iyi þekilde hazýrlanarak halkýn önünde ikinci bir sýnava çýkacaðým” dedi.

Güngördü, “Biliyorum, vatandaþlar geçmiþte ayný yerlerin kazýlmasýna tepkili ama geçtiðimiz yýllarda bu bölgeler, Türkiye’den su temin projesi için kazýlmýþtý. Þimdiyse kanalizasyon hatlarý için kazýlýyor. Kazý çalýþmalarý tamamlandýðýnda bütün ana caddelerimizin asfaltlanmasý için yüksek bir bütçe ayýrdýk ve tüm ana caddeler asfaltlanacak” þeklinde konuþtu.

“Geçmiþ dönemde 100 yýlýn projesi olarak adlandýrýlan Karakýz Plajý Rekreasyon Alaný ve Çevre Düzenleme Projesi tam anlamýyla bir fiyaskoydu” diyen Güngördü, ihale sürecini tamamladýk ve o yamaçta hiçbir yapýlaþma olmadan sadece setleme ve seyir teraslarý yaparak oradaki o güzel manzarayý Girnelilere armaðan edeceðiz” dedi.

9 Haziran 2014’te gerçekleþen yerel seçimde göreve gelen Girne Belediyesi Baþkaný Nidai Güngördü, 3 yýllýk görev süresince hayata geçirdiði projeleri, Girne’nin mevcut durumu ve gerçekleþtirmeyi hedeflediði projeleriyle ilgili Kýbrýs Postasý’na önemli deðerlendirmelerde ve açýklamalarda bulunarak hedeflerini paylaþtý.

“TEMÝZLÝK KONUSUNDA ÇAÐDAÞ BELEDÝYECÝLÝK ANLAYIÞINI BENÝMSEDÝK”

Göreve geldiði ilk günden beri temizlik konusunun önemine dikkat çektiðini savunan Nidai Güngördü, iþ araçlarýnýn yenilenmesi, çöp konteynerlerinin yer altýna inmesi, caddelerin ve sokaklarýn süpürge araçlarý ile temizlenmesi gibi adýmlar atarak çaðdaþ belediyecilik anlayýþýný benimsediklerini vurguladý. Karaoðlanoðlu Çöp Toplama Ýstasyonu’nda ciddi düzenlemelere gidildiðini belirten Güngördü, bu istasyon için özel bir þirketten hizmet alýmý saðladýklarýný, günlük toplanan çöplerin düzenli bir þekilde Güngör Çöplüðü’ne taþýndýðý ve Karaoðlanoðlu Çöp Toplama Ýstasyonu’nda çöp biriktirilmediðinin altýný çizdi.

Merkezden hizmet anlayýþýný kaldýrýp, ‘yerinde hizmet’ anlayýþýný benimsediklerini de söyleyen Güngördü, bu amaçla belediyenin, hizmet verdiði köylerde sürekli hizmet veren ekipler görevlendirdiklerini ifade etti.

“TÜM SU SAYAÇLARININ YENILENMESI IÇIN ÜÇ YILA DAHA IHTIYAÇ VAR”

Ön ödemeli su sayaçlarýna geçiþte önemli adým attýklarýný kaydeden Nidai Güngördü, þehirdeki 22 bin su sayacýndan yaklaþýk 7 binini ön ödemi (akýllý) su sayaçlarý ile deðiþtirdiklerini belirtti.

Güngördü, tüm sayaçlarýn yenilenmesi için üç yýla daha ihtiyaç olduðunu ifade etti. Türkiye’den KKTC’ye su temin projesi amacýyla yapýlan kazýlarýn Girne’yi bir buçuk yýl boyunca sýkýntýya soktuðunu belirten Nidai Güngördü, kazýlan yollarýn, usulüne göre kazýlýp, usulüne göre kapatýlmadýðý için büyük sýkýntý yaþandýðýný söyledi. 

“KAZI ÇALIÞMALARI TAMAMLANDIÐINDA TÜM ANA CADDELER ASFALTLANACAK”


Güngördü, “Girne Hastanesi’ne yýllardýr su taþýyan boru, asbestli bir boruydu, bunu ortadan kaldýrmamýz gerekiyordu. Ýnsanlarýn saðlýk bulmak için gittiði bir kurumun çeþmelerinden asbestli su akmasý kabul edilebilir bir durum deðildi. Biz, cesaretle bunlarýn üstüne gittik. Ana caddelerimizde hala kanalizasyon hatlarýna baðlanmayan ve asbestli su borularý olan bölgeler var.

Biz bunlarý da ortadan kaldýrmak için tüm bölgelerde kazý çalýþmalarýna baþladýk. Biliyorum vatandaþlar geçmiþte ayný yerlerin kazýlmasýna tepkili ama geçtiðimiz yýllarda bu bölgeler, Türkiye’den su temin projesi için kazýlmýþtý þimdiyse kanalizasyon hatlarý için kazýlýyor. Kazý çalýþmalarý tamamlandýðýnda bütün ana caddelerimizin asfaltlanmasý için yüksek bir bütçe ayýrdýk ve tüm ana caddeler asfaltlanacak” þeklinde konuþtu.

“KARAKIZ PLAJI REKREASYON ALANI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESÝ, TAM ANLAMIYLA BÝR FÝYASKOYDU”

“Geçmiþ dönemde ‘100 yýlýn projesi’ olarak adlandýrýlan Karakýz Plajý Rekreasyon Alaný ve Çevre Düzenleme Projesi tam anlamýyla bir fiyaskoydu” diyen Güngördü, “Bir sürü yanlýþ iþlem yapýldý ve Deniz Þehitliði ile Girne Kalesi arasýnda bulunan yamaçta birçok çöküntü oldu, Girne Halk Evi’nin halý sahalarý çok ciddi zararlar gördü ve bu proje, fiyaskoyla sonuçlandý. Ýhale sürecini tamamladýk ve o yamaçta hiçbir yapýlaþma olmadan sadece setleme ve seyir teraslarý yaparak oradaki o güzel manzarayý Girnelilere armaðan edeceðiz” dedi.

“GÝRNE’NÝN KURTULUÞU, ÝMAR PLANINDAN GEÇÝYOR”

Son yýllarda Girne’de ciddi bir yapýlaþma olduðunu söyleyen ve geçmiþte çýkarýlan Girne Beyaz Bölge Emirnamesi ile 10 kata kadar yapýlara izin verildiðini belirten Nidai Güngördü, son yýllarda nüfus artýþýnýn gözle görülür olumsuzluklar yarattýðýnýn altýný çizdi. “Biz göreve geldiðimiz zaman 10 katlý binalarýn Girne’ye yakýþmadýðýný söyledik ve her zaman, Girne’nin kurtuluþunun imar planýndan geçtiðini savunduk” þeklinde konuþan Güngördü, “Hedefimiz, imar planýdýr ve imar planýný Mayýs 2017’de Birleþik Kurul’da tartýþmaya koymaktýr” yönünde açýklamalarda bulundu.

“TRAFÝK DAÝRESÝ’NÝN VERDÝÐÝ ÝZNE KARÞI YASAL BÜTÜN HAKLARIMIZI KULLANACAÐIZ”


Þehir merkezinde durak açma yetkisinin belediyelere ait olduðunun altýný çizen Nidai Güngördü, “Trafik Dairesi’ne baðlý izin kurulu, bizim yetki alanýmýzda bir firmaya durak izni verdi. Buna yönelik tüm yasal haklarýmýzý kullanacaðýz. Trafik sorununu çözmek için çok yoðun þekilde çalýþýyoruz ve toplu taþýma þirketlerinin de bize yardýmcý olmasý lazým” þeklinde konuþtu.

“DENIZE DEÞARJ EDILEN ATIK SUYUN KALITESININ ARTIRILMASI IÇIN CIDDI MIKTARDA BIR YATIRIM YAPIYORUZ”

Atýk su arýtma konusunda ciddi adýmlar atýldýðýný belirten Nidai Güngördü, Girne Belediyesi’nin atýk su arýtma tesislerinden denize bin metrelik bir deþarj borusu olduðunu ve denize deþarj edilen atýk suyun kalitesinin artýrýlmasý için ciddi miktarda bir yatýrým yapýldýðýný vurguladý. Güngördü, artan nüfus ile atýk su konusunun emici kuyularla çözülemeyeceðini ve kanalizasyon altyapýsýnýn güçlendirilmesinin kaçýnýlmaz olduðunu sözlerine ekledi.

“BAÞIMIZI EN ÇOK AÐRITAN KONU, MAHALLE ARALARINA YAYILMIÞ AMAÇ DIÞI KULLANIM ALANLARIDIR”

Bizim en çok baþýmýzý aðrýtan konu mahalle aralarýna yayýlmýþ amaç dýþý kullaným alanlarýdýr. Bunlar bar gibi, kafe gibi, marangoz atölyesi ve makinist dükkâný gibi yapýlardýr. Bu gibi yapýlar mahalle aralarýnda sorun yaratýyor ve bölge halkýný rahatsýz ediyor. Ýmar planý hayata geçtikten sonra bunlarla ilgili de ciddi düzenlemeler yapýlacak ve farklý alanlara taþýnmalarý saðlanacak.

“GÝRNE’YE ÖNEMLÝ KAZANIMLAR SAÐLADIK”

1.8 milyon TL’ye açýk pazar inþaatýný tamamlayarak açýk pazarý devreye koyduklarýný kaydeden ve Liman bölgesinin arka sokaklarýnda bulunan çatýsý yýkýlmýþ bir kilisenin tamirini Girne Belediyesi olarak üstlendiklerini belirten Nidai Güngördü, bu kilisenin, tadilatýný yaptýktan sonra sanatsal faaliyetler amacýyla kullanýlacaðýný ifade etti. Ziya Rýzký Caddesi’nde bulunan eski trafo binasýnýn Girne Belediyesi’ne verildiðini ifade eden Güngördü, trafo binasýnda inþaat çalýþmalarýnýn sürdüðünü ve eski trafo binasýnýn sanat galerisine dönüþtürüleceðini açýkladý.

“KENTÝ MÜZESÝ PROJESÝNÝ HAYATA GEÇÝRMEK ÝSTÝYORUZ”

Girne giriþinde bulunan Girne Belediyesi yeni hizmet binasý ve kültür merkezi inþaatýnýn devam ettiðini söyleyen Güngördü, mart ayýnda ihale edilmesi halinde yeni hizmet binasý ve kültür merkezinin 300 gün içerisinde hizmete gireceðini belirtti. Güngördü, Anafartalar Lisesi’nin kuzeyinde askeri birliklerin boþalttýðý bir bina olduðunu ve Girne Belediyesi olarak bu binayý askerden talep ettiklerini, söz konusu binayý kent müzesine dönüþtürmek istediklerini ifade etti. 

“FESTÝVALLERE BÜYÜK ÖNEM VERÝYORUZ”

Þehirdeki tüm park ve bahçelerin yenilendiðini belirten Nidai Güngördü, parklardaki çocuk oyun gruplarýnýn yenilendiðini ve engelsiz park olarak hayata geçirildiklerini sözlerine ekledi. Festivallere büyük önem verdiklerini dile getiren Nidai Güngördü, özellikle Zeytin Festivali’nin, Akdeniz’in en önemli bitkisi zeytini tanýtmak ve yaþatmak adýna büyük önem taþýdýðýný vurguladý.

“GÝRNE BELEDÝYESÝ OLARAK, SOKAÐA BIRAKILAN HAYVANLARA ÖNEM VERÝYORUZ”

Sosyal belediyecilik anlamýnda festivallerin yaný sýra, yaþlý bakým hizmet birimi, heykel sempozyumu, karikatür yarýþmasý gibi faaliyetlerin hayata geçtiðini söyleyen Güngördü, bölgede bulunan spor kulüplerine de her yýl ciddi anlamda maddi katký saðladýklarýna dikkat çekti.

Girne Belediyesi olarak sokaða býrakýlan hayvanlara da önem verdiklerini söyleyen Güngördü, kýþ aylarýnda Girne geneline kulübeler yerleþtirdiklerini, yaz ve kýþ fark etmeksizin kurulan mama ve su istasyonlarýna takviye yapýldýðýný söyledi. Hayvan barýnaðýyla ilgili birinci etap inþaat çalýþmalarýnýn devam ettiðini ifade eden Güngördü, tamamlandýðý zaman, kente 400 hayvan kapasiteli bir barýnak kazandýrýlacaðýný açýkladý.

“LÝMAN’DAKÝ YETKÝLERÝMÝZDEN FERAGAT ETMEYE DE HAZIRIZ”

Belediyeler Yasasý’nýn ciddi bir tadilata ihtiyacý olduðunu savunan Nidai Güngördü, “Ceza yetkilerimiz ve ceza oranlarýmýz artýrýlmalýdýr. Çevreyi kirleten birisine 50 TL ceza keserek bu tür sorunlarýn önüne geçmemiz mümkün deðildir” þeklinde konuþtu.

Yetki karmaþasýnýn en bariz örneðinin Girne Antik Limaný olduðunu dile getiren Güngördü, Antik Liman’daki sorunlarýn halen çözülmediðini ve sürekli bürokratik engellere takýldýklarýný ifade etti. Yetki karmaþasýna son vermek amacýyla “Biz, Liman’daki yetkilerimizden feragat etmeye de hazýrýz” diyerek Turizm Bakanlýðý’ný bu konuda adým atmaya davet etti. Vatandaþlarýn bürokrasiyle ilgilenmediðini ve çözülemeyen sorunlardan belediyeyi sorumlu tuttuðunu ifade eden Güngördü, “Belediye baþkaný olarak topu baþkasýna atamazsýnýz ve artýk sorunlarý ele alýp çözmeliyiz” dedi.

“KORDON BOYU’NA YENI BIR ÇEHRE KAZANDIRILACAK”

Güngördü, belediyenin yetkisi dahilinde bulunan ve ‘Kordon Boyu’ olarak bilinen Dome Hotel ile Antik Liman giriþindeki Dallas Büfe’ye kadarki bölgede ciddi bir yatýrým yapýlacaðýný ve Kordon Boyu’na yeni bir çehre kazandýrýlacaðýný açýkladý.

“BÝR SONRAKÝ DÖNEMDE GÝRNE BELEDÝYE BAÞKANLIÐI GÖREVÝNE ADAYIM”

Gelecek seçimlerde mutlaka aday olacaðýný açýklayan Nidai Güngördü, “Gerek yaptýðýmýz iþlerin devamý gerekse yapmak isteyip de henüz yapamadýðýmýz projeleri hayata geçirmek için bir sonraki dönemde Girne Belediye Baþkanlýðý görevine adayým ve en iyi þekilde hazýrlanarak halkýn önünde ikinci bir sýnava çýkacaðým” dedi.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
12
 
0
 
4
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
3
ONAY BEKLEYENLER
3
19 ubat 2017, Pazar
Ergun         - Lefkosa
gecen 5 yilda hangi ise basladiniz sayin Gungordu?Baslamadiginiz isi nasil bitireceksiniz?

17 ubat 2017, Cuma
Ferhat Yýlmaz         - Girne
Ýbrahim gardaþ aha baþkan gene aday olup biz oy verirsak düzeltecekmiþ. Anladýn sen onu:)

17 ubat 2017, Cuma
Hüseyin         - Girne
Bu sefer hangi partiden baðýmsýz aday olacan acaba. Hep baðýmsýz tam baðýmsýz...Bence TDP'den veya TKP Yg..

Yamaç Paraþütü Dünya Hedef Kupasý 2018'in açýlýþý Girne'de gerçek...
Yamaç Paraþütü Dünya Hedef Kupasý 2018, Girne’de yapýlan kortej yürüyüþü ve açýlýþ töreniyle baþladý.
Yarýyýl Þenliði, Ritim Atölyesi'yle sona erdi
Girne Belediyesi’nin, okullarýn yarýyýl tatiline girmesi nedeniyle “Eðitime Kýsa Bir Mola” sloganýyla düzenlediði Yarý Yýl Þenliði Ritim Atölyesi’yle sona erdi.
Yarýyýl Þenliði Masal Atölyesi'yle devam etti
Girne Belediyesi’nin, okullarýn yarýyýl tatiline girmesi nedeniyle “Eðitime Kýsa Bir Mola” sloganýyla düzenlediði Yarý Yýl Þenliði kapsamýnda dün Masal Atölyesi düzenlendi. Etkinlikler, yarýn Ri...