Ana Sayfa >> SAÐLIK 3 Haziran 2017, Cumartesi 10:09
Psikologlar açýkladý: "Herkes ortalama 13 sýr tutuyor, 5'ini kendine saklýyor"
Psikologlar açýkladý: ABD'li psikologlar sýr tutmanýn insan davranýþlarý üzerindeki etkisini anlayabilmek için 13 bin adet sýr örneðini inceledi ve 2000 kiþi üzerinde anket yaptý.
Paylaş  
24
28
22
0

ABD'li psikologlar sýr tutmanýn insan davranýþlarý üzerindeki etkisini anlayabilmek için 13 bin adet sýr örneðini inceledi ve 2000 kiþi üzerinde anket yaptý. Araþtýrmanýn sonuçlarýna göre ortalama bir insan yaklaþýk 13 adet sýr tutuyor, bunlarýn en az 5'ini kimseyle paylaþmýyor.

ABD'deki Columbia Business School Üniversitesi'nden profesör Michael Slepian ve ekibi insanlarýn sýr saklama alýþkanlýðý üzerine yaptýðý bir araþtýrmada ilginç sonuçlara ulaþtý.

Araþtýrma için daha önce yapýlmýþ olan 10’un üzerinde benzer çalýþma elden geçirildi ve buradan toplanan veriler kapsamýnda 13 bin sýr örneði incelendi.

Elde edilen veriler daha sonra 'sýnavda kopya çekme'den 'cinsel yönelimi gizleme'ye kadar uzanan 38 farklý baþlýk altýnda sýnýflandýrýldý ve numaralandýrýldý.

Araþtýrmacýlar daha sonra derledikleri bu verileri kullanarak 2000 kiþi üzerinde bir anket gerçekleþtirdi. Ankette, katýlýmcýlardan, sýrlarýný iliþkili kategoriye göre numaralandýrýlmasý istendi.

SIR TUTMAYAN YOK

Araþtýrmanýn sonucunda ortalama bir insanýn 13 ila 38 adet sýrrý olduðu ve bunlarýn en az 5'inin kimseyle paylaþýlmadýðý ortaya konuldu. Listedeki 13 baþlýðýn, sýnýflandýrmada öne çýktýðý görüldü ve genel oraný þu þekilde açýklandý:

Yüzde 60: Basit yalan ya da maddi sýkýntýlar

Yüzde 47: Güveni boþa çýkarma

Yüzde 33: Hýrsýzlýk, gizli iliþki ya da iþinden memnun olmama

SIRRIN KENDÝSÝ DEÐÝL, ÜZERÝNE DÜÞÜNMEK YORUYOR

Öte yandan araþtýrma sýrlarýný saklamak için özel bir çaba içinde olmayan kiþilerin zihinlerinin, sýrlarýný çevrelerinden gizlemeye çalýþanlara nazaran daha fazla meþgul olduðunu gösterdi.

The Atlantic'e konuþan Michael Slepian'a göre gizlenen sýrrýn kendisi deðil ancak üzerine düþünülmesi zihni yoruyor. Sýr tutmayý 'sýrtta yük taþýmaya' benzeten Slepian, bunun nedenini sýrrýn, hiçbir çözüme baðlanamayan ve hep ortada duran doðasýndan kaynaklandýðýný açýkladý: "Aslýnda sýrlamýzý gizlemek zorunda kaldýðýmýz durumlara pek de fazla düþmüyoruz. Genelde gizlediðimiz þey zihnimize davetsizce giriyor ve bizi meþgul ediyor."

Bununla birlikte çalýþma, kendinden öncekiler gibi, sýr saklama davranýþýnýn akýl saðlýðý üzerinde olumsuz sonuçlarý olabileceðini gösterdi. Slepian'a göre sýr saklamanýn yan etkilerinden kurtulmanýn tek yolu ise onu daha az düþünmekten geçiyor.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Türk Üroloji Derneði'nin kongresi KKTC’de yapýlacak
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý bugün, Türk Üroloji Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Sedat Tellaloðlu ile Kongre Organizasyonu Genel Müdür Yardýmcýsý Bener Atakay’ý kabul etti.
"Çocuðunuza evde ayakkabý giydirmeyin"
Çocukluk döneminde ev içerisinde ayakkabý kullanýmýný tavsiye etmediklerini söyleyen uzmanlar, ailelerin sokaða çýkana kadar çocuklarýna ayakkabý giydirilmemesi gerektiðini belirtti. Ýyi olmayan ayakka...
Dr. Öz'den sizi þaþýrtacak 6 gizemli hastalýk
Hürriyet gazetesi yazarý Doktor Mehmet Öz, nadir görülen ama doktorlarýn dahi kafasýný karýþtýran hastalýklarý yazdý.