Ana Sayfa >> EÐÝTÝM 10 Kasm 2017, Cuma 18:01
Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý'nýn birinci oturumu 23 Haziran, ikinci oturumu 24 Haziran'da
Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý'nýn birinci oturumu 23 Haziran, ikinci oturumu 24 Haziran'daYüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý’yla ilgili kaygýlarý azaltýcý yönde deðiþiklikler yapýldýðýný söyledi.
Paylaş  
8
14
9
0

Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý’yla ilgili kaygýlarý azaltýcý yönde deðiþiklikler yapýldýðýný söyledi.

Öztürkler, Türkiye Yükseköðretim Kurulu’nun dünkü Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý ile ilgili alýnan kararlar hakkýnda yazýlý açýklama yapýldý. Öztürkler, “Yükseköðretim Kurulu yeni ölçme ve deðerlendirme sistemine “tedrici geçiþi” de dikkate alarak, öðrencilerin, ailelerinin ve kamuoyunun kaygýlarýný azaltýcý ve giderici yönde birtakým deðiþiklikler yapmýþtýr” dedi.

Öztürkler, Yükseköðretim Kurulu  tarafýndan Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý’nýn birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil sýnavýnýn ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öðleden sonra yapýlmasýna karar verildiðini kaydetti.

Ziya Öztürkler, þöyle devam etti:
“Ýkinci oturumda ve dil sýnavýnda, sýnav uygulamasý ve soru þekli açýsýndan herhangi bir deðiþikliðe gidilmezken Temel Yeterlilik Testi  sýnavýnda öðrencilerin temel yeterliliklerinin esas alýndýðý Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coðrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak da 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) sorulmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu düzenleme ile TYT sýnavýnýn  toplam 120 sorudan oluþmasýna karar verilmiþ ve sýnav süresi de 135 dakika olarak belirlenmiþtir. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerindeki soru adetleri, ders saatleri yoðunluðuna göre deðil, öðrencilerin temel yetkinliklerinin oluþmasýna katký saðlayan bilim alanlarýna göre  mümkün olduðunca eþit olarak daðýtýlmýþtýr.”

TYT’nin ilk kez uygulanacak olmasý dikkate alýnarak, adaylar tarafýndan daha iyi anlaþýlabilmesi ve tereddütlerin oluþmamasý için örnek sorularýn, ÖSYM tarafýndan en kýsa sürede paylaþýlacaðýný da belirten Öztürkler, “Sýnavlarýn uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslarýn  ilgili kurumun açýklamalarý doðrultusunda ve  güncel olarak www.mebnet.net adresi aracýlýðý ile de öðrencilerimize duyurulacaðýný bir kez daha hatýrlatýr Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi olarak tüm adaylarýmýza baþarýlar dileriz” dedi.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Dr. Kamil Kanýpek: "Kültür Endüstri"sinin önlenemez yükseliþi devam ed...
Medya ve özellikle televizyon yayýnlarýnýn; Artýk, toplumsal eleþtirilerin ana konularýndan birisi olma kavramý ile popüler kültürün üretilmesinde ve yayýlmasýndaki olumsuz etkilerine yönelik bir diðe...
GAÜ Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü'nün; "Hizmet Ýçi Eðitim" süreci y...
GAÜ Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü'nün, GAÜ Okullar Grubu iþ birliði ile kurum öðretmenlerine yönelik olarak planladýðý "Hizmet Ýçi Eðitim" seminerleri devam ediyor. Akademik yýlýn Ýkinci yarýsýn...
LAÜ Öðretim Üyesi Bakýrhan, kanser hastalarýnda egzersiz yaklaþýmlar...
Lefke Avrupa Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Bakýrhan, kanser hastalarýnda egzersiz yaklaþýmlarý hakkýnda bilgiler verdi.