MAHKEME İLANLARI
okuma süresi: 18 dak.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi - Celpname - Dava No: 7518/13 - 29 Mayıs 2014

Lefkoşa Kaza Mahkemesi - Celpname - Dava No: 7518/13 - 29 Mayıs 2014

29 Mayıs 2014 Lefkoşa Kaza Mahkemesi Celpnamesi.

Yayın Tarihi: 14/06/14 10:41
okuma süresi: 18 dak.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi - Celpname - Dava No: 7518/13 - 29 Mayıs 2014
A- A A+

D.M. 10,000 TL-25,000.TL Arasında. No.2 ARKASINDA ÖZEL SURETTE AÇIKLAMA YAPILAN CELPNAME (E.2 n.6)

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Dava No: 7518/ 2013

Davacı :(a) Creditwest Finance Ltd., Şht. Mustafa Ruso Caddesi, No:27, Lefkoşa.

- ile -

Davalı :(b)1-Vedat Metin Kebir, Gemma Gift Shop, Nasır Güneş Sok. No:2 – Girne.

2-Ziya Düşünmez, Girne Polis Müdürlüğü, Girne.

3-Elçin Kuset, Girne Akçiçek Hastanesi, Girne.

A r a s ı n d a.

(a) Yukarıdaki (b) Davalılar tarafına

Bu celpnamenin tarafınıza tebliğinden on gün zarfında, Yukarıdaki (c) Davacı tarafından

aleyhinize ikame edilmiş olan davada, isbatı vücut kaydı yaptırmanız tarafınıza emrolunur.

Davacının davadaki talebi bu celpnamedeki talep tahtında beyan olunmuştur.

Davacının tebliğ adresi: (c) Girne Caddesi No:148-Lefkoşa.

Malumunuz olsun ki, aşağıda tayin edildiği vechile ısbatı vücut kaydı yaptırmakta

kusur ederseniz gıyabınızda davacı davayı ileri sürebilir ve hüküm verilebilir.

(d) 2013 senesi Ekim ayının 11' nci günü

kaydedilip mühürlenmiştir.

Mukayyit

(İmza) Hasan Esendağlı (e)Davacı Tarafından Avukat

IHTAR - (1) Isbatı vücut ya bizzat veya avukat vasıtasıyla (f)Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde

Mukayyide bir ısbatı vücut muhtırası tevdi eylemek ve ayni gün muhtıranın Mukayyit tarafından tarihlenmiş, imzalanmış ve mühürlenmiş bir nüshasını davacının tebliğ adresine bırakmak suretiyle olabilir.

(2) Davalı ısbatı vucut için tayin kılınan müddetin son gününden itibaren on dört gün zarfında müdafaasını vermekte kusur ederse tarafına ihbar edilmeksizin aleyhine hüküm kaydı yapılabilir, meğer ki bu meyanda kendisine hüküm için bir celpname tebliğ edilmiş bulunsun.

(a) Davacının ismini, meşguliyetini ve tam adresini beyan ediniz.

(b) Davalının ismini, meşguliyetini ve tam adresini beyan ediniz.

(c) Davacıya tebliğ edilecek olan evrakın bırakılabileceği ve davanın kaydedildiği mukayyitliğin

kain bulunduğu kasaba veya köyün belediye hududu dahilinde bulunan bir şahsın tam adını,

meşguliyetini ve adresini beyan ediniz.

(d) Tarih mukayyit tarafından doldurulacaktır.

(e) Bizzat dava etmişse "tarafından avukat" kelimelerini çiziniz.

(f) Yukarıda (c)'de yazılı mukayyitliğin hangi kasaba veya köyde kâin bulunduğunu beyan ediniz

IHTAR: Celpname tanziminde 2 numaralı emir hükümleri ve talep takrirleri hakkındaki hükümlere riayet edilmelidir.

DAVALI IÇIN NOT: Avukat tutmak isteyen davalı bilmelidir ki form 12A ile yazılı bir avukat tutma varakası vermedikçe avukat kendisi tarafından ısbatı vücut kaydı yaptıramaz, meğerki yargıcın müsaadesi alınmış olsun.

TALEP TAKRİRİ

 1. Davacı, işbu davaya esas teşkil eden zamanlarda ve halen KKTC Şirketler Mukayyitliği nezdinde usulüne uygun olarak kayıt ve tescil edilmiş bir limited şirket olup, sair işler yanında icar satış ve/veya kredi temini ve/veya teminat karşılığı borç vermek işleri ile iştigal etmekte olup işbu davayı bu sıfatla ikame etmektedir.

 1. Davalı No:1 dava ile ilgili zamanlarda davacının müşterisi olan ve/veya davacıdan yazılı bir sözleşme tahtında FS 747 plakalı BMW 316 marka aracı kiralayan ve/veya bir kredi sözleşmesi ve/veya borç senedi ve/veya icar satış sözleşmesi tahtında davacıdan kredi ve/veya borç alan ve/veya davacı ile aralarında imzalamış oldukları sözleşme ve/veya kredi sözleşmesi ve/veya senet uyarınca davacıya ait ve tafsilatı verilmiş olan aracı belli bir süreliğine tasarrufuna ve/veya kirasına alan şahıstır.

 1. Davalı No:2 ve Davalı No:3 ise Davalı No:1'in Davacı ile yapmış olduğu işbu akdi ilişkiden olan ve davacıya karşı üstlenmiş olduğu tüm yükümlülüklere davacı ile birlikte müştereken ve/veya müteselsilen kefil olmuş olup bu sıfatla dava edilmektedirler.

 1. Davalı No:1 ve/veya Davalılar, takriben 4.11.2011 tarihinde ve/veya o tarihlerde Lefkoşa'da davacı ile akteyledikleri bir sözleşme tahtında FS 747 plakalı BMW 316 marka aracı davacıya ait aracı, davacı ile yapmış oldukları yazılı sözleşme ve/veya senet ve/veya icar satış sözleşmesi tahtında 24 aylığına kira ve/veya tasarruflarına aldılar. Her hal ve karda taraflar 4.11.2011 tarihinde ve/veya o tarihlerde akdeyledikleri senet ve/veya yazılı sözleşme ve/veya icar satış sözleşmesi tahtında Davalılar ve/veya Davalı No:1'in almış oldukları borç ve/veya krediyi ve/veya 26,208.-TL icar bedelini mezkûr sözleşmede belirtildiği şekilde yani ilk ödeme 4.12.2011 tarihinde olmak üzere müteakip ayların ayni gününde 1,092.-TL taksitlerle 24 ay içerisinde ödemesi ve mezkûr sözleşme uyarınca yerine getirmesi gereken tüm şartları da yerine getirip 1 TL daha ödemesi halinde FS 747 plakalı BMW 316 marka aracın Davalı No:1 adına kaydedilmesi ve/veya koçanının Davalı No:1'e devredilmesi hususunda mutabık kaldılar.

 1. Davacı, tarafların 4.11.2011 tarihli sözleşme ile Davalı No:1 ve/veya Davalıların işbu sözleşme tahtında almış oldukları borç ve/veya icar bedelini yine işbu sözleşmede belirtilen şekildeki aylık taksitlerle ödenmesinin ve işbu taksitlerin ödenmesi gereken tarihlerin, konu sözleşmenin esasa müteallik şartı olduğu ve yine ödenmemiş herhangi bir taksitle tüm borcun muaccel hale geleceği hususunda anlaşmış olduklarını ve/veya işbu hususun sözleşmede açık olarak belirtilmiş olduğunu iddia ve beyan eder.

 1. 4.11.2011 tarihli mezkûr anlaşma ile Davalı No:1 ve/veya Davalılar sair şeyler yanında aldıkları borç ve/veya icar bedelinin işbu anlaşmada belirtilen şekilde ve/veya uyuşulan taksitlerle ödenmemesi ve/veya taksitlerden herhangi birinin gününde ödenmemesi halinde Merkez bankasınca uygulanan en yüksek gecikme faizini ödemeyi de kabul ve taahhüt ettiler. Keza, mezkûr sözleşmenin herhangi bir şartının ihlali halinde Davalı No:1 ve/veya Davalılar tasarruflarında bulunan davacıya ait araçları, davacıya iade etmeyi ve/veya bu hususta davacının talep hakkı bulunduğunu kabul ve taahhüt ettiler.

 1. Davacı, 4.11.2011 tarihli sözleşme ve/veya senet tahtında yerine getirmesi gereken tüm mükellefiyetleri yerine getirmiş ve FS 747 plakalı BMW 316 marka aracı Davalı No:1'e teslim etmiştir.

 2. Davalı No:1 ve/veya Davalılar söz konusu borçlarını ve/veya almış oldukları krediyi ve/veya icar bedelini taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine göre ödememiş ve/veya ödemelerini ve/veya taksitlerini aksatmıştır. Keza Davalı No:1 ve/veya Davalılar, işbu borçlarına ve/veya almış oldukları krediye ve/veya icar bedeline tuta en son 18.10.2012 tarihinde ödeme bulunmuştur. Davalı No:1 ve/veya Davalıların taksit geriliği ve/veya geri kalmış taksit ödemeleri bulunup, dava konusu borçlarını 4.11.2011 tarihli sözleşme hükümleri uyarınca ödemeyi taahhüt etmelerine rağmen ödemediklerinden ve/veya ödemeyi ret ve/veya ihmal ettiklerinden tüm borç muaccel hale gelmiştir. Keza Davalı No.1 ve/veya Davalıların toplam 19,597.85.-TL ödenmemiş ve/veya bakiye borçları bulunmaktadır.

 1. Davacı işbu alacağını ve/veya icar bedelini ve keza davacıya ait olup Davalı No:1 ve/veya Davalıların tasarrufunda bulunan FS 747 plakalı BMW 316 marka aracın iadesini Davalı No:1 ve/veya Davalılardan muhtelif defalar talep etmiş ve/veya ihbarda bulunmuş olmasına rağmen Davalı No:1 ve/veya Davalılar ne bakiye borçlarına tuta herhangi bir ödemede bulunmuş ne de Davacıya ait aracı iade etmişlerdir. Dolayısı ile Davacı iddia eder ki Davalı No:1 ve/veya davalıların davacı ile akdeylemiş oldukları sözleşme ve/veya borç senedi tahtında davacıya olan toplam 19,597.85.-TL birikmiş borcu ve/veya bakiye vereceği muacceldir ve Davacı işbu meblağı Davalılardan talep etmektedir.

 1. Keza Davacı, Davalı No:1 ve/veya Davalıların konunun mahkemeye intikal etmesi halinde bakiye borç üzerinden tediye tarihine değin yıllık %40 oranında faiz ödeneceğini kabul ve taahhüt ve/veya imza ettiklerini de iddia ve beyan eder ve 19,597.85.-TL üzerinden tediye tarihine değin yıllık %40 oranında faiz ödenmesi talebinde bulunur.

 1. Yukarıdakiler ışığında Davacının Davalılardan müştereken ve/veya münferiden talebi şöyledir:

 1. 19,597.85.-TL'nin ödenmesine mütedair bir emir ve/veya hüküm;

 2. 19,597.85.-TL üzerinden 18.10.2012 tarihinden tamamen tediye tarihine değin yıllık %40 oranında faiz ödenmesine mütedair bir emir ve/veya hükmü;

 3. FS 747 plakalı BMW 316 marka aracın aleni müzayede ile satılarak elde edilecek meblağın davacının alacağına tahsis edilmesi hususunda bir emir ve/veya hüküm;

 4. Alternatif olarak FS 747 plakalı BMW 316 marka aracın derhal davacıya teslim edilmesi yönünde bir emir ve/veya hüküm;

 5. Muhterem Mahkemece uygun görülecek başka herhangi bir emir ve/veya hüküm;

 6. İşbu dava masrafları.

Hasan Esendağlı

(Davacı Tarafından Avukat)

D.M. 10,000.-TL- 25,000.TL Arasında. Not: İşbu celbnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 10 gün zarfında yukarıda talep edilen miktarı ve 605.-TL Dava masrafı + %16 KDV'yi davacıya veya Avukatına ödediğiniz takdirde bu dava daha ileriye götürülmeyecektir.

Aslına Uygundur.

Mukayyit.

D.M. 10,000 TL-25,000.TL Arasında.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Dava No: 7518 / 2013

Davacı :(a) Creditwest Finance Ltd., Şht. Mustafa Ruso Caddesi, No:27, Lefkoşa.

- ile -

Davalı :(b)1-Vedat Metin Kebir, Gemma Gift Shop, Nasır Güneş Sok. No:2 – Girne.

2-Ziya Düşünmez, Girne Polis Müdürlüğü, Girne.

3-Elçin Kuset, Girne Akçiçek Hastanesi, Girne.

A r a s ı n d a.

Yukarıdaki Davacı/Müstedi Tarafından Tek Taraflı İstida:

Davacının işbu istida ile talebi şöyledir:

 1. Davalı/Müstedialeyh No:1'in ve/veya ajanlarının ve/veya müstahdemlerinin tasarrufunda bulunan FS 747 plakalı BMW 316 marka aracın kaybolmaması ve/veya herhangi bir şekilde elden çıkarılmaması ve/veya herhangi bir zarara uğratılmaması ve/veya herhangi bir hukuki mükellefiyet altına sokulamaması amacıyla işbu davanın neticelenmesine değin ve/veya Muhterem Mahkemece uygun görülecek bir süre zarfında Mahkeme icra memurları tarafından zaptedilip Mahkeme Mukayyidinin uygun göreceği herhangi bir yerde muhafaza edilmesi hususunda mahkeme emri ve/veya ara emir itası,

 1. Muhterem Mahkemece uygun görülecek ahar herhangi bir tedbir ve/veya ara emri,

 1. İşbu istida masrafları.

Bu istida H.M.U Tüzüğü E.48 N.2-9 ile, 9/76 sayılı Mahkemeler Yasasının 41. maddesine ve özellikle bu maddenin (1), (2), ve (3). bendlerine, Fasıl 6 Madde 4,5 ve 9'a, ara emirleri ile ilgili içtihadi kararlara ve hak ve nisfet hukukuna istinad eder.

İşbu istidanın dayandırıldığı hakikatler ekte sunulan yemin varakasında gösterilmektedir.

İşbu istida Davacı/Müstedi Avukatı Hasan Esendağlı tarafından hazırlanmış olup;

Tebliğ adresi: Girne Caddesi No:148– Lefkoşa'dır.

Hasan Esendağlı

(Davacı/Müstedi Tarafından Avukat)

- 11/10/2013 tarihinde dosyalandı.

- 25/06/2014 tarihine tayin edildi.

Mukayyit.

D.M. 10,000 TL-25,000.TL Arasında.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Dava No: 7518/ 2013

Davacı :(a) Creditwest Finance Ltd., Şht. Mustafa Ruso Caddesi, No:27, Lefkoşa.

- ile -

Davalı :(b)1-Vedat Metin Kebir, Gemma Gift Shop, Nasır Güneş Sok. No:2 – Girne.

2-Ziya Düşünmez, Girne Polis Müdürlüğü, Girne.

3-Elçin Kuset, Girne Akçiçek Hastanesi, Girne.

A r a s ı n d a.

YEMİN VARAKASI

Ben aşağıda imza sahibi Lefkoşa sakinlerinden Gülcan Ardalı yemin eder ve yeminimle aşağıdaki hususları teyit ederim.

 1. Yukarıda sayı ve unvanı verilen davada davacı şirketin yetkili memuruyum. Gerek dava gerekse istida ile ilgili gerçeklere vakıfım ve işbu yemin varakasını yapmaya yetkiliyim.

 1. Davalı No:1 ve/veya davalılar, takriben 4.11.2011 tarihinde ve/veya o tarihlerde Lefkoşa'da davacı ile akteyledikleri bir sözleşme ve/veya icar satış sözleşmesi ve/veya senet tahtında FS 747 plakalı BMW 316 marka aracı 24 aylığına kiraladılar ve/veya davacı ile yapmış oldukları yazılı sözleşme ve/veya senet tahtında Davalı No:1 davacıya ait yukarıda tafsilatı verilen aracı kirasına ve/veya tasarrufuna aldı. Her hal ve karda taraflar 4.11.2011 tarihinde ve/veya o tarihlerde akdeyledikleri icar satış sözleşmesi ve/veya yazılı sözleşme ve/veya senet tahtında Davalılar ve/veya Davalı No:1'in almış oldukları borç ve/veya icar bedeli olan 26,208.-TL icar bedelini mezkûr sözleşmede belirtildiği şekilde yani ilk ödeme 4.12.2011 tarihinde olmak üzere müteakip ayların ayni gününde 1,092.-TL taksitlerle 24 ay içerisinde ödemesi ve mezkûr sözleşme uyarınca yerine getirmesi gereken tüm şartları da yerine getirip 1 TL daha ödemesi halinde FS 747 plakalı BMW 316 marka araçların Davalı No:1 adına kaydedilmesi ve/veya koçanının Davalı No:1'e devredilmesi hususunda anlaştılar ve/veya taraflar işbu hususlarda mutabık kaldılar.

 1. Davacı, 4.11.2011 tarihli borç senedi ve/veya yazılı sözleşme ve/veya icar-satış sözleşmesi tahtında yerine getirmesi gereken tüm mükellefiyetleri yerine getirmiş ve FS 747 plakalı BMW 316 marka araçları Davalı No:1'e teslim etmiş ve keza Davalı No.1'i mezkur araca kira sahibi olarak kaydettirmiş ve/veya bu yönde üzerine düşen tüm mükellefiyetleri yerine getirmiştir. Ancak Davalı No:1 ve/veya davalılar, işbu sözleşme ve/veya senet tahtında yerine getirmesi gereken şartlardan ödeme mükellefiyetini sözleşmede öngörüldüğü şekilde yerine getirmediklerinden ve/veya yerine getirmeyi ret ve/veya ihmal ettiklerinden tüm borçları muaccel hale gelmiştir.

2/…

-2-

 1. Davalı No:1 ve/veya Davalılar söz konusu borçlarını ve/veya almış oldukları krediyi ve/veya icar bedelini taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine göre ödememiş ve/veya ödemelerini ve/veya taksitlerini aksatmıştır. Keza Davalı No:1 ve/veya Davalılar, işbu borçlarına ve/veya almış oldukları krediye ve/veya icar bedeline tuta en son 18.10.2012 tarihinde ödeme bulunmuştur. Davalı No:1 ve/veya Davalıların 9.10.2013 tarihi itibarı ile 18,487.85-TL taksit gerilikleri ve/veya geri kalmış taksit ödemeleri ve keza toplam 19,597.85.-TL ödenmemiş ve/veya bakiye borçları bulunmakta olup, Davalılar dava konusu borçlarını 4.11.2011 tarihli sözleşme hükümleri uyarınca ödemeyi taahhüt etmelerine rağmen ödemediklerinden ve/veya ödemeyi ret ve/veya ihmal ettiklerinden tüm borç muaccel hale gelmiştir.

 1. 4.11.2011 tarihli sözleşme ve/veya senede göre işbu sözleşme ve/veya senette belirlenen taksit miktarları ile ödeme tarihleri bu sözleşmenin ve/veya senedin esasını teşkil etmektedir. Keza, adı geçen sözleşme ve/veya senet sair şeyler yanında sözleşme ve/veya senette yer alan şartların yerine getirilmemesi halinde mal sahibinin araçlarını derhal geri almak için Mahkemeye müracaat etmeye hakkı olduğunu ve ödenmesi gereken taksitlerden birinin ödenmemesi halinde tüm borcun muaccel olacağı hususlarını da içermektedir.

 2. Görüleceği üzere yargılanması ve karara bağlanması gerekli ciddi bir konu vardır. İlk nazarda dahi olsa iddialarımızda haklıyız ve davada başarılı olma ihtimalimiz kuvvetle muhtemeldir. Durum aciliyet arzetmektedir ve talep ettiğimiz emirlerin verilmemesi halinde ileride telafisi imkânsız zarar ziyana uğramamız kaçınılmaz olmakla beraber geriye dönüşü de imkânsız olacaktır. Zira dava konusu araçlar Davalı No:1 ve/veya ajanları tarafından hor kullanılmakta ve yıpratılmış durumdadır ve/veya yetkisiz kişiler tarafından kullanılmaktadır. Herhalükarda işbu kullanımın durdurulmaması halinde konu aracın ciddi ve/veya kalıcı bir zarara uğrayabilme olasılığı çok yüksek olup, Davalı No:1'in ve/veya davalıların böyle bir emirden zarar görme olasılıkları da mevcut değildir.

 1. Yukarıdakiler muvacehesinde istidada talep edildiği şekilde FS 747 plakalı BMW 316 marka araçların muhafaza altına alınması hususundaki emrin verilmesinin adil olduğunu iddia ile istidadaki gibi talepte bulunurum.

................................

Gülcan Ardalı

( Yemin Eden )

-11/10/2013 tarihinde huzurumda

yemin ve imza edilmiştir.

Mukayyit.

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Levent Kutay
Levent KUTAY'dan
#gozdenkacmadi

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Diğer MAHKEME İLANLARI Haberleri