Ana Sayfa >> SAÐLIK 15 Mays 2017, Pazartesi 07:28
Kansere yakalanma yaþý düþtü! Her 6 ayda tarama yapýlmasý önemli
Kansere yakalanma yaþý düþtü! Her 6 ayda tarama yapýlmasý önemliKýbrýs Postasý’na konuþan Kanser Araþtýrma Vakfý Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertan Akün, kanserde erken taný ve tedavinin önemine deðinerek, kanser hastalýðýnda yaþ ortalamasýnýn düþtüðünü ve bu nedenle her 6 ayda bir gerekli taramalarýn yapýlmasýnýn hayati önem taþýdýðýný söyledi.
Paylaş  
24
77
20
0

Kýbrýs Postasý –Cansu Yarýþan

Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi’nde ücretsiz kanser taramasý yapýlýyor. 30 – 64 yaþ arasý kadýnlar için rahim aðzý kanseri taramasý, 40 – 69 yaþ arasý mamografi, 50 – 74 yaþ arasý kadýn ve erkeklerde olon kanseri taramasý gibi hizmetlerin saðlandýðý hastanede erken taný için kayýt yapacak kiþilerin, Erken Taný Merkezi Polikliniði’ne baþvurmasý gerekiyor. Erken taný yapan kiþilerde herhangi bir bulguya rastlandýðý zaman ise hastalar ileri tetkik için gerekli merkezlere yönlendiriliyor.

Kýbrýs Postasý’na konuþan Kanser Araþtýrma Vakfý Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertan Akün, kanserde erken taný ve tedavinin önemine deðinerek, kanser hastalýðýnda yaþ ortalamasýnýn düþtüðünü ve bu nedenle her 6 ayda bir gerekli taramalarýn yapýlmasýnýn hayati önem taþýdýðýný söyledi.

Çaðýmýzýn en ciddi hastalýklarýndan kanserin ülkemizdeki görülme sýklýðý artarken, hastalýða erken taný ve müdahale yaþam kurtarýyor. Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleþtirilen ücretsiz kanser taramalarý ile hastalýk ileri safhalara evrilmeden müdahale þansý yükseltilebiliyor. Lefkoþa'da 30 – 64 yaþ arasý kadýnlar için rahim aðzý kanseri taramasý, 40 – 69 yaþ arasý mamografi, 50 – 74 yaþ arasý kadýn ve erkeklerde kolon kanseri taramasý gibi hizmetler ücretsiz yapýlýyor. Hastanede erken taný için kayýt yapacak kiþilerin ise Erken Taný Merkezi Polikliniði’ne baþvurmasý gerekiyor. Ayrýca taramasý yapýlan hastalarýn takipi yapýlýp her iki yýlda bir kontrol için tekrar hastaneye çaðrýlýyor.

Konuyla ilgili olarak Kýbrýs Postasý’na açýklamalarda bulunan Kanser Araþtýrma Vakfý Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertan Akün, kanser tarama testlerinin önemine dikkat çekti. Akün, kanserde erken taný ve tedavinin altýný çizerek, kanser hastalýðýnda yaþ ortalamasýnýn düþtüðünü ve bu nedenle her 6 ayda bir ilgili yaþ grubundaki kadýnlarýn gerekli taramalarýný yaptýrmasýnýn hayati önem taþýdýðýný söyledi.

AKÜN: “KANSERDE YAÞ ORTALAMASI DÜÞTÜ, HER 6 AYDA TARAMA YAPILMASI HAYATÝ RÝSK TAÞIYOR”

Kanserin 4 evresi olduðuna deðinen ve 1’inci evrede baþlayan kanser tedavileri sonucunda hastanýn yaþamýný devam ettirmesinin büyük ölçüde saðlandýðýný belirten Akün, erken tanýnýn ardýndan baþlayan tedavi sonucunda hastalýðýn önüne geçilebildiðine iþaret etti. Akün, “Kanser, eski zamanlardan beri ‘kötü’ olarak tanýmlanan ve toplumun büyük bölümünün korktuðu bir hastalýk olduðu için hastalar doktora baþvurmaya çoðu zaman çekiniyor. Bu nedenle toplumda duyarlýlýk oluþturulup özellikle çocuklarýn bilinçlendirilmesi gerekiyor ki ‘kötü hastalýk’ diye tanýmlanan kanser bir tabu olmaktan çýksýn ve korunmanýn ve erken tanýnýn önü açýlsýn. Kanser hastalýðýnda yaþ ortalamasý düþtü, bu nedenle her 6 ayda bir gerekli taramalarýn yapýlmasý hayati önem taþýyor” dedi.

“TEDAVÝ YÖNTEMÝ DE ÖNEMLÝ”

Kanserde erken tanýnýn önemi kadar tedavi yönteminin de önemli olduðunu ifade eden Akün, “Geliþen teknoloji ile kullanýlan cihazlar daha etkili durumda. Tedavi sürecinde radyasyon aðýrlýklý tedavi yöntemi yerine geliþmiþ teknoloji ile tedavi yöntemleri uygulanmalý” þeklinde konuþtu.

“SAÐLIK BAKANLIÐI ÖNEMLÝ ADIMLAR ATIYOR”

Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde kanser hastalýðýnýn araþtýrýlmasý ve kapsamlý çalýþmalar yapýlmasý adýna 15-16 danýþma kurulu kurulduðundan bahseden Akün, toplantýya kendisinin de katýldýðýný ve oluþturulmasý planlanan yeni sistem ile önemli adýmlar atýlacaðýný kaydetti.


Bu erie Emoji le Tepki Ver
1
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Lefke Gzelyurt Alayky Lapta Alsancak Girne Dikmen atalky Gnyeli Lefkoşa Akıncılar Vadili Esentepe Tatlısu Değirmenlik Serdarlı Paşaky Akdoğan Beyarmudu Mağusa İnn Yeniboğazii Geitkale Ískele Bykkonuk Mehmetik Yenierenky Dipkarpaz

YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0

Saðlýk Bakaný Besim, Kýbrýs Türk Tabipleri Odasý'ný kabul etti
Mustafa Taþçýoðlu baþkanlýðýndaki Kýbrýs Türk Tabipleri Odasý (KTTO) Yönetim Kurulu, Saðlýk Bakaný Filiz Besim’i ziyaret etti. Besim kabulde, odanýn istek ve taleplerini dinledi.
Canan Karatay: Modern týp diye bir þey yok
Ýç hastalýklarý ve kardiyoloji Uzmaný Prof. Dr. Canan Karatay, 'modern týp diye bir þeyin olmadýðýný' savundu.
Türk Üroloji Derneði'nin kongresi KKTC’de yapýlacak
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý bugün, Türk Üroloji Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Sedat Tellaloðlu ile Kongre Organizasyonu Genel Müdür Yardýmcýsý Bener Atakay’ý kabul etti.