BİRAZ AYDINLIK

Mert MAPOLAR, C.Ht.
mertmapolar@gmail.com
Mert MAPOLAR, C.Ht.

Bir belediyeyi iyi yapan sizce nedir?

Yayın Tarihi: 28/10/22 07:00
okuma süresi: 11 dak.
A- A A+

İyi bir belediye, idare, bütçeleme ve planlama süreçlerini toplumun temel ihtiyaçlarına öncelik verecek şekilde düzenleyendir... Toplumun sosyal, ekonomik gelişimini teşvik edecek şekilde yapılandırandır, yönetendir... Ulusal ve bölgesel kalkınma programlarına yönelik ortaya yeni projeler koyandır... İş birliği yapandır...

Belediyelerin görevleri, yetki alanları ve sorumlulukları, belediye sınırlarını kapsamaktadır... Kendi alanı içerisinde bulunulan bölgenin altyapısından, suyun dağıtılmasından, kanalizasyon hizmetlerinden, yollarından ve trafiğin durumundan birinci derecede sorumludur... Çöp toplama, cadde ve sokak temizliği, aydınlatılması, çevre düzenlemesi ve halk sağlığını koruma belediyelerin en temel görevleri arasındadır... Açık veya kapalı pazar yerleri kurma, sanayi bölgelerinin düzenlemesi gibi konular da belediyelerin çalışma alanları içerisindedir... Bulundukları bölgelerde eğitim ile ilgili bir takım görevleri de vardır... Okul öncesi eğitimi vermek, mesleki eğitim kursları düzenlemek yine çağdaş belediyeciliğin görevleri arasında yer almaktadır... Bölgesel sağlık hizmetleri, dini görevler, ucuz konut yapma vb. çalışmaları da belediyeler tarafından yapılabilmektedir... Şehir içindeki toplu ulaşım düzenlemesi, bölgedeki tarihi eserlere koruma desteği, kültür merkezlerini açma ve etkin kullanılmasını sağlama, spor alanlarını yaratma, tiyatro, müze gibi salonların açılmasına katkıda bulunulması gibi birçok hizmet belediyelerin görev ve sorumluluğundadır...

KKTC'de belediyelerin görevi sadece kültür - sanat faaliyetleri düzenlemek değildir! Sadece para toplamak değildir! Önceliğinde, vatandaşa hizmet vermektir...

Kültür, sanat, turizm, tanıtım, gençlik ve spor faaliyetleri yanında belediyenin önceliği, çevre temizliğidir, çevre sağlığıdır, çöplerin gününde ve zamanında toplanmasıdır, şehir içindeki trafiğin düzenlenmesidir, ağaçlandırma çalışmalarının yapılmasıdır, park ile yeşil alanların yaratılmasıdır, korunmasıdır ve bakılmasıdır...

Dünyadaki çağdaş belediyecilik hizmetlerinin içerisinde bulunan, bölgedeki ticaretin ve ekonominin geliştirilmesine yönelik hizmetlerin de günün şartlarına göre yapılmasını veya yaptırılmasını belediyeler teşvik eder...

Belediyelerin görevi aşırı lüks gösterişli belediye binaları yapmak ve oradaki idari, odalarda oturan personeli artırarak hizmet vermek değildir! Dışarıda hizmet verecek personeli artırmak ve onların işlerini doğru yapıp yapmadığını denetlemektir... Sahada çalışan hizmet veren işçinin sayısını artırmaktır...

Yollar gerektiği kadar süpürülüyor mu? Çevre temizliği düzgün yapılıyor mu? Çöpler gününde ve zamanında toplanıyor mu? Siz halka öncelikle bu hizmetlerden haber vermelisiniz...

Günümüz belediyeciliğinde, coğrafi ve kent bilgi sistemleri en üst düzeye çıkarılabilmelidir... Çağdaş okul öncesi eğitim kurumları daha fazla açılabilmelidir... Devlete ait okul binalarının bakım ve onarımına, araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik daha fazla destek verilmesine, yardımcı olunabilmelidir... Gerekirse iş geliştirme, beceri kazandırma ve mesleki eğitim hizmetleri de verilebilmeli veya verdirilmelidir... İş imkanlarının geliştirilmesine olanak ve imkan sağlanabilmelidir...

Tabiat ve kültür varlıkları ile tarihi dokuların, kent tarihi açısından önem taşıyan mekanların korunmasına yönelik bakım ve onarım çalışmalarına da katkı koyabilmelidir...

Belediyecilik hizmetlerinde, öncelik sırasına ve ivediliğe göre, mali düzenlemeler yapılarak, programlar oluşturulmalı, stratejiler geliştirilmelidir...

Belediyecilik hizmet sunumlarında, yaşlılık, bakıma muhtaçlık, dar gelirlilik, özürlülük durumları göz önünde bulundurularak bunlara uygun çağdaş yöntemler geliştirilip, uygulanmalıdır...

Günümüz belediyeciliğinde, belediyeler birbirleriyle "iş birliğine" gidebilmeli, gerekirse ortak projeler geliştirilip, birlikte uygulamalar yapılabilmelidir...

Belediyeler mali sorunlarını hizmet zamlarından ziyade, gelir artırıcı projelerle geliştirmelidir... Lüks tüketimden daha fazla gelir kaynağı oluşturabilmelidir... Sunduğu özel hizmetleri çeşitlendirebilmelidir... Dışarıdan hizmet alımlarında daha dikkatli olunmalıdır... Tasarruf tedbirlerini en üst düzeyde uygulamalıdır... Masa başında çalışan kişi sayısını azaltarak, dışarıda çalışan kişi sayısını çoğaltarak, hizmet kalitesini çeşitlendirerek artırmalıdır, dışarıdan hizmet alımlarını düşürmelidir... Teknolojiyi günün şartlarına göre daha etkin kullanmalıdır...

Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren iş yerleri, öncelikli para toplanacak yerler olarak görülmemelidir... İşletmelerin gelirine, çalıştırdığı kişi sayısına, faaliyet alanlarına ve iş hacmine göre vergi toplama yoluna gidilmelidir... Bu ülkede hangi faaliyet alanlarında, kimlerin daha fazla para kazandığı ve nasıl hayatlar sürdüğü ortadadır...

Belediyeler de kendi bünyelerinde, adil bir vergi sistemini geliştirmelidirler...

Unutulmaması gereken bir şey daha var... Başarılı bir şehir, şehrin fiziksel boyutundan bağımsız olarak insanların çok verimli bir şekilde "etkileşime" girmesine izin vermesidir... Dünyada başarılı yönetilen şehirlerin en büyük ortak noktası tam da budur... Çeşitliliğe saygı duyularak, güçlü bir topluluk duygusu oluşturularak, insanları kendilerini etkileyen kararlara katılmayı teşvik etmeleri...

Peki, KKTC'de belediyecilik zihniyetlerinde bunlara ne kadar yer ve önem veriliyor sizce?

Varsa da yoksa da festivaller, konserler ve kutlamalar mı? Bunlar, KKTC belediyeciliğinin öncelikleri olmamalıdır, diğer verilmesi gereken acil hizmetlerin önüne bunlar geçmemelidir... Bunlar da olacak ama, yatıp kalkıp bunlara odaklanılmamalıdır... Bölgelerin çok daha acil ciddi sorunları var ve bunlara ciddi projeler sunup, kaynak yaratarak, çeşitli işbirlikleri geliştirerek var olan ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesine yönelik güçlü ve kararlı adımlar atılmalıdır...

Şarkılara, kutlamalara daha sonra da devam edebilirsiniz ...

Turistik şehir dediğimiz çoğu yerler pislikten, pis kokulardan geçilmiyor... Lağımlar taşıyor... Turistlerin burunlarını kapatarak geçtikleri, yürüdükleri ana caddeler var bu ülkede...

Günlerce çöplerin alınmadığı, çöplerin sokaklarda kaldığı, koktuğu, etrafa dağıldığı ana caddeler var bu ülkede...

Ana caddelerin yeterince süpürülmediği turistlerin sürekli geçtiği yollar, sokaklar var bu ülkede...

Çağdaş ve modern belediyecilik anlayışında sokak temizlikleri, cadde temizlikleri, çöplerin toplanması akşam karanlığında yapılır, gerekirse yollar yıkanır ve güneşin doğması ile birlikte o şehir, insanların kavuşmasına, temiz bir şekilde hazır hale getirilir...

Kimse bu ülkede belediyecilik hizmeti veriyorum demesin!

Belediyecilik hizmeti vermeye hazırlananlar, yapılamayanların neyini yapabileceğini halka kanıtlamalıdır... Yapılanmayanları tekrardan yapmamayı değil!

Peki seçilmeniz halinde yapacağınızı daha önce söyledikleriniz nerede?

Tüm özel işlerini makam araçlarıyla yapan belediye başkanları var bu ülkede... Mesai sırasında veya mesai dışında hayat, makam araçlarıyla devam ediyor...

Belediyelerde, masa başı iş yapan partililerde patlamalar var...

Sokakta çalışan işçi sayısı her geçen gün azalıyor...

Bu şekilde mi halka belediye hizmeti vermeyi sürdüreceksiniz?

Ülkedeki görünmez ve bilinmez nüfus artıyor... İnşaatlar, evler, apartmanlar artıyor... Her geçen gün hizmet konusunda yetişmekte zorlanmalar yaşıyorsunuz... Organize olamıyorsunuz... Planlama yapamıyorsunuz... Keşmekeş artıyor... Vizyon geliştiremiyorsunuz...

Belediye olarak bunlara yetişmenin tek yolu; dışarıda çalışanı artırmak, içeride çalışanı azaltmaktır... Bu aşamadan sonra partiliye masa başı işi vermeye devam etmek veya bunun sözünü onlara vermek asla olmamalıdır!

Dışarıda büyük belediye yatırımları olabilir, ancak genel olarak, yatırımlarınızı hangi nakit akışlarının desteklediğini bilmek konusunda gerçekten dikkatli olmalısınız...

İyi bir toplum yönetiminin, iyi bir belediye yönetimine sahip olmaktan geçtiğini anlamalısınız artık...

Kaldırımlarda yürüme ve geceleyin de sokağa çıkma endişesi duymadan sokakta, dışarıda rahatlıkla ve kolaylıkla yürüyebilmeli insanlarımız...

Belediyelerin devletle ortak hedefler üzerinde acilen birlikte çalışmanın yolları aranmalı, ülkedeki bölgesel ulaşım krizinin derinliğine çözümler üretecek, yönetim yapısının geliştirilmesine ihtiyaç vardır bu ülkede...

Belediyelerin borçları gün geçtikçe devasal boyutlara doğru ilerlemektedir, ekonomik olarak acilen bunlara tedbirler alınmalıdır...

Çöp sistemleri günün şartlarına ve dünyanın gidişatına göre tekrardan düzenlenmelidir...

Yerel yönetim ilişkileri yapılandırılmalıdır...

Belediye ağları güçlendirilerek, ekonomik fırsatlar, genişletilmelidir...

Farkında olsak da olmasak da halk olarak belediye hizmetlerini sorgulayabilecek farkındalıklar geliştirmeliyiz...

Belediye başkanlığının amacı asla Hükûmete yansıyan, siyasete liderlik etme yetkisine sahip olan kişiler geliştirmek olmamalıdır...

Başkalarının iyiliğini güvence altına almak isteyen, kendi iyiliğini zaten güvence altına almıştır...

Asla unutmayınız ve her zaman hatırlayınız... Bu ülkeyi, hepimiz için yaşanabilir iyi bir yer yapmazsak, hiçbirimizin yaşanacak iyi bir yeri olmayacaktır...

Buna, yerel yönetimlerle başlamalıyız...

Bu farkındalığa Kıbrıs Türk halkı olarak varmalıyız ve vatandaş olarak da bunu onlardan talep etmeliyiz...

Bir şehrin çevresi sadece önemli bir etkiye sahip olan insanlar tarafından değil, aynı zamanda orada yaşayan veya çalışan herkes tarafından şekillendirildiği bilinmelidir...

Çevre, insan doğasındaki iyiyi ve kötüyü fazlasıyla göstermektedir...

Hatırlamanız gereken son bir şey daha var! Şehirler sadece yaşadığımız yerler değildir... Aynı zamanda insanlığın geliştiği yerlerdir...

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Gözden Kaçmadı
#gozdenkacmadi

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.